GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

PАLEОBİОGEОКİMYА ELMİ-TƏDQİQАT LАBОRАTОRIYАSI

“Paleobiogeokimya” Elmi-tədqiqat laboratoriyası 1965-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, professor Q.M.Sultanov tərəfindən yaradılmışdır.

Hazırda laboratoriyada aparılan elmi işlərə geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor S.A.İsayev rəhbərlik edir. Laboratoriya orqanizm-geokimyəvi mühit arasında qarşılıqlı əlaqələri öyrənir, respublikanın müxtəlif rayonlarında, xüsusilə Abşeron yarımadasında ekoloji-geokimyəvi tədqiqatlar aparır. Laboratoriyada 3 doktorluq və 12 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmiş, 8 monoqrafiya, 4 dərslik, “Paleobiogeokimya” topluları, 300-dən çox məqalə dərc olunmuş, tətbiqi əhəmiyyətə malik olan 20-dən çox elmi-praktiki tövsiyyələr irəli sürülmüşdür. 2007-ci ildə akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Эколого-геохимическая оценка изменений в биосфере Абшеронского полуострова” adlı, 2008-ci ildə isə “Биогеохимия растений Б.Кавказа (в пределах Азербайджана)” adlı iri həcmli monoqrafiyalar çapdan çıxmışdır. Laboratoriya tərəfindən seminar və elmi konfranslar keçirilmiş, əməkdaşlar bir çox xarici ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq konfranslarda (Polşa, Macarıstan, Tailand) məruzələrlə iştirak etmişlər.

Elmi tədqiqatların nəticəsi olaraq mikroelementlərin biogen miqrasiyası, onların skelet maddəsində yayılmasının xarakter xüsusiyyətləri sedimentasiya və diagenez prosesləri fonunda müəyyən edilmişdir. Nəticədə qədim çöküntü qatında olan şəraitlər, dənizdə və kontinentdə əsas təbii proseslərin təkamülü haqqında qiymətli məlumatlar alınmışdır. Paleoekosistemlərin, onların biosenozlarının müəyyən edilməsi, paleoekoloji şəraitlərin geoloji dövr üzrə izlənilməsi, onların keyfiyyət dəyişmələrinin proqnozlaşdırılması və nəhayət, geoloji hadisələrin korrelyasiyasının yerinə yetirilməsi biogeokimyəvi indikatorlar metodunun – paleobiogeokimyəvi metodun tətbiqi əsasında mümkün olmuşdur.

Elmi-tədqiqat laboratoriyasının tərkibi:

  • Babayev F.M. böyük elmi işçi 1,0 ştat
  • Qəmbərova G.M. aparıcı elmi işçi g.-m.e.n. 0,5 ştat


Laboratoriya müdiri: g.-m.e.d., professor İsayev Sokrat Abasəli oglu

1961-64-cü illərdə Qazaxstan (Aktübinsk): geoloq, dəstə rəisi, 1964-1967 – BDU aspirantura, 1967-2007 – elmi işçi, bölmə müdiri, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2001-ci ildən indiyədək “Hidrogeologiya, mühəndis geologiyası” kafedrasının professorudur.

Seçilmiş elmi işləri:

1.Палеобиогеохимия моллюсков Азербайджана. – Элм, Баку, 1984, 276 с.

2.Tətbiqi ekologiya. BDU, 2002, 184 c.

3.Abşeron yarımadasının və onun sahilyanı sahələrinin geoekoloji səciyyəsi. “Nafta Press”. Bakı, 2004, 281 s.

4.Geoekologiya. “Kür” nəşriyyatı. Bakı, 2003, 356 s.

5.Экологическая геохимия приабшеронского шельфа. “El-ALliance”, Bakı, 2004, 184 s.

6.Эколого-геохимическая оценка изменений в биосфере апшеронского шельфа. Изд. “MBM” Баку, 2007, 473 с.

7.Биогеохимия растений Б.Кавказа (в пределах Азербайджана). «Ляман НП», Баку, 2008, 332 с.

Babayev Fərid Mustafa oğlu: Geologiya və yeraltı sərvətlərin mühafizəsi idarəsində geoloq; Azərbaycan Dövlət Universiteti: baş müəllim, rektor köməkçisi işləmiş, hazırda Paleobiogeokimya ETL-də böyük elmi işçi vəzifəsində çalişır.

Seçilmiş elmi işləri:

1.Геохимия высокогорных ландшафтов южного склона Большого Кавказа. Баку, 2003, 132 с.

2.Эколого-геохимическая оценка изменений в биосфере Апшеронского полуострова. Баку, МВМ, 473 с.

3.Биогеохимия растений Б.Кавказа (в пределах Азербайджана). «Ляман НП», Баку, 2008, 332 с.

Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi Qəmbərova Gülnarə Məhəmməd qızı:

Paleobiogeokimya ETL-də (1978-2007) laborant, elmi işçi vəzifəsində.

Seçilmiş elmi işləri:

1.Биохимические и микроструктурные исследования каспийских моллюсков. – Элм, Баку, 1997, 374 с.

2.Ətraf təbii mühitlə üzvi əlaqədə. Akad. H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2007.

 

Bookmark and Share