GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN APARICI ELMİ İŞÇİSİ

GÜLNARƏ QƏMBƏROVA

Biologiya elmləri namizədi, aparıcı elmi işçi
İş telefonu: (+99412) 439 09 81
E-mail gambarovag@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu ildə Komi Muxtar Respublikasının Sıktikvar şəhərində anadan olub.
 • Leninqrad Dövlət Universitetinin biologiya-torpaq fakültəsini və Mərkəzi Torpaqşünaslıq muzeyinin aspiranturasını bitirmişdir.
 • Elmi fəaliyyəti biogeokimya və torpağın geokimyası sahəsindədir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1961-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetini bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyası: “Humus turşuları mineralların parçalanma agenti kimi”. Leninqrad, 1961.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968, Torpaqşünasliq Muzeyinin elmi işçisi
 • 1969,Krim təcrübə-seleksiya stansiyasının elmi işçisi
 • Paleobiogeokimya problem laboratoriyası (1969 – indi): kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi.
 • BDU-də 1969-cu ildən Paleobiogeokimya ETL-ə çalışır.
 • 45 məqalənin və 2 monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Torpaqların geokimyası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2002, Микроэлементы в почвах южного, юго-восточного склонов Б.Кавказа и Апшеронского полуострова. Баку, «Элм». 2007, Эколого-геохимическая оценка изменений в биосфере Абшеронского полуострова. Баку, «МБМ».
 • 2005, Эколого-геохимические особенности серо-бурых почв Апшеронского полуострова. Тр. общества почвоведов, т.10.
 • 2006, Геохимическая характеристика растительности Азербайджанской части Б.Кавказа. «Education» Society of Azerbaijan Republic. Journal “Knowledge”, №4, (совм. с Ф.М.Бабаевым).
 • 2008, К вопросу о корреляционных связях между элементами в растительности. Фундаментальные исследования. Москва, №7. Академия естесвознания.
 • 2007, Благороднометальные рудно-магматические системы: Гошинское место¬рождение, Сомхито-Карабахская зона.
 • 2009, Благороднометальные рудно-магмати­ческие системы: Човдарское месторождение, Сомхито-Карабахская зона // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. №3, с.138-158.
 • 2010, Геохимическая специализация вторичных кварцитов Човдарского рудного поля и их золотоносность // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. №3, с.119-134.
 • 2011, Прогнозная оценка перспектив на эндогенное оруденение Човдарской рудно-магматической системы с выделением благоприятных литологических горизонтов и структур (Сомхито-Карабахская зона, Малый Кавказ) (Статья 1) // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. №3, с. 81-96.
 • 2012, Mecторождения благородных и цветных металлов Кедабекского рудного района, перспективы их поисков. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, 2012, №3, с.117-133.
 • 2013,Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsinin Neogen yaşli ande­zit-dasit-riolit formasiyasininformalaşmasinda amfibolun rolu haqqinda // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, №3, s.16-22
 • 2014.Модели рудно-магматических систем медно-порфировых месторождений Гошгарчайского рудного поля (Малый Кавказ, Азербайджан). Гелогия, поиски и разведка рудных месторождений. Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российский Академии Естественных Наук. Иркутск, , № 4(47), с.29-42
 • 2015, Петрогеохимическая модель позднеплиоцен-четвертичного коллизионного вулканизма  Малого Кавказа // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­lə­ri seriyası, 2015, №1,  s.66-80
 • 2016, Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsində gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin mənbələri və təkamülü // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, 2016, №1, s.106-115
 • 2017, Злоторудные месторождения, условия их образования и характерных особенности геодинамического развития (Большой и Малый Кавказ). Вестник Бакинского Университета. Cерия естественных наук, , №1  с.83-110.
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq meşə qurşağı oduncaqlı bitkiliyin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.137-140
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq qurşağın ot bitkilərində mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.160-16
Bookmark and Share