GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

2016-2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun dövlət imtahanı sualları (ixtisaslar üzrə)

18/04/2017

“Geologiya” fakültəsinin “Geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə “Quyularda geofiziki tədqiqatlar” fənnindən 
2016/2017–ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

 1. Quyularda geofiziki tədqiqat (QGT) üsullarının predmeti
 2. Quyularda geofiziki tədqiqat (QGT) üsullarının təsnifatı
 3. Diffuziya potensialı
 4. Filtrasiya (süzülmə) potensialı
 5. Mütənasib sayğaclar
 6. Kavernometriya üsulu
 7. Profilometriya üsulu
 8. İnklinometriya üsulu
 9. Naklonometriya üsulu
 10. Torpedləmə

Orta

 1. Elektrik karotaj zondları
 2. Yan karotaj zondlama üsulları (YKZ)
 3. Fərz olunan xüsusi müqavimətin ölçülmə prinsipi
 4. Quyu potensialı üsulu
 5. Mikrokarotaj üsulu
 6. Mikro Yan karotaj (MYK)
 7. Dielektrik karotajı (DK)
 8. Akustik karotajı üsulu (AK)
 9. Quyuların sementləmə keyfiyyətyinə nəzarət üsulları
 10. Akustik karotaj sementölçən (AKS)

Çətin

 1. Radioaktiv karotaj üsullarının təsnifatı
 2. Qamma karotaj (QK) əyrilərinin interpretasiyası
 3. Neytron qamma karotajı üsulu (NQK) və tətbiq sahəsi
 4. Radioaktiv karotaj (RK) cihazlarında istifadə edilən sayğaclar
 5. Neytron qamma karotaj (NQK) diaqramlarının interpretasiyası
 6. Sıxlığa görə qamma-qamma karotaj (QQK) üsulu
 7. İmpuls neytron karotajı (İNK) və modifikasiyaları
 8. Seysmik karotaj (SK)
 9. Termometr üsulu (Termokarotaj)
 10. Kumulyativ perforatorlar

 

 

“Geologiya” fakültəsinin “Geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə “Seysmik kəşfiyyat” fənnindən

2016/2017–ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

 1. Seysmik dalğaların kinematik parametrləri
 2. Əksolunma əmsalı.
 3. Sınma əmsalı
 4. Udulma əmsalı
 5. Orta sürət
 6. Effektiv sürət
 7. Fərzolunan sürət
 8. İnterval sürəti
 9. Lay sürəti
 10. Uzununa profilləmə

Orta

 1. Puasson əmsalı
 2. Yunq modulu
 3. Seysmik dalğaların dinamik parametrləri
 4. Həndəsi seysmikanın əsas prinsipləri
 5. Əks olunan dalğa üsulu
 6. Sınan dalğa üsulu
 7. Sınan dalğaların hodoqraflarının tənliyi
 8. Əks etdirici sərhədlərin qurulması
 9. Relyefə görə düzəlişin ifadəsi
 10. Üfüqi sərhəddən əksolunan dalğaların hodoqraflarının tənliyi

Çətin

 1. Əksolunma və sınma (Sinellius)qanunları
 2. Seysmik qəbuledicilərin iş prinsipi
 3. Ümumi dərinlik nöqtəsi (ÜDN) üsulu
 4. Difraksiya dalğalarının hodoqrafı
 5. Seysmik anizotropiya
 6. Sındırıcı sərhədlərin qurulması üsulları
 7. Kiçik sürətlər zonasına (KSZ) görə düzəlişin ifadəsi
 8. Partlayış məntəqəsinə görə düzəlişin ifadəsi
 9. Maili sərhəddən əks olunan dalğaların hodoqraflarının tənliyi
 10. Effektiv sürətin təyini üsulları

 

“Geologiya” fakültəsinin “Geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə “Ümumi geofizika” fənnindən

2016/2017–ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

 1. Geofiziki tədqiqat üsullarının predmeti
 2. Geofizikanın əsas bölmələri
 3. Geofiziki üsulların fiziki əsaslarına görə təsnifatı
 4. Geofizikanın düz məsələsi
 5. Ağırlıq qüvvəsinin normal qiyməti
 6. Maqnitometrik kəşfiyyat üsulu
 7. Maqnit kəşfiyyatında planalma üsulları
 8. Elektrik kəşfiyyatı
 9. Zəlzələnin episentri
 10. Nüvə  geofizikası üsullarının təsnifatı

Orta

 1. Geofizikada tətbiq edilən təbii fiziki sahələr
 2. Geofizikanın tərs məsələsi
 3. Yerin ağırlıq qüvvəsi
 4. Ağırlıq qüvvəsinin anomaliyası
 5. Ağırlıq qüvvəsinin ölçülmə üsulları
 6. Yerin maqnit sahəsinin elementləri
 7. Sabit cərəyan üsulları
 8. Şaquli elektrik zondlama üsulu
 9. Termometriyanın tətbiq sahələri
 10. Zəlzələlərin təsnifatı

Çətin

 1. Geofiziki məlumatların mənbəyi
 2. Yerin qravitasiya sahəsini müəyyən edən amillər
 3. Ağırlıq qüvvəsinin reduksiyası
 4. Maqnit sahəsinin anomaliyası
 5. Paleomaqnit tədqiqatların fiziki əsasları
 6. Elektrik profilləmə
 7. Dəyişən cərəyan üsullarının təsnifatı
 8. Zəlzələ proqnozunun fiziki əsasları
 9. Zəlzələnin hiposentri
 10. Zəlzələnin maqnitudu

 

 

Geologiya fakültəsinin “Geologiya” və “Geologiyamühəndisliyi” ixtisasıüzrə“Mineralogiya” fənnindən
2016/2017-ci tədrisilindəkeçiriləcək
Yekun Dövlət İmtahan sualları

Asan

1. Mineral, mineral fərdləri və mineral növləri haqqında anlayış.

2. Mineralların kimyəvi tərkibi və kristallokimyəvi formulları.

3. Mineralların və mineral aqreqatlarının morfologiyası.

4. Mineralların fiziki xassələri.

5. Endogen mineral əmələ gəlmə prosesləri.

6. Ekzogen mineral əmələ gəlmə prosesləri.

7. Sərbəst metallar sinfi.

8. Sərbəst qeyri-metallar sinfi.

9. Sadə sulfidlər.

10. Sadə oksidlər.

Orta

11. Mürəkkəb sulfidlər.

12.Sulfoduzlar sinfi.

13.Hidroksidlər sinfi.

14.Silikatlar sinfi.

15.Fosfatlar sinfi.

16.Arsenatlar və vanadatlar.

17.Sulfatlar və boratlar sinfi.

18.Karbonatlar sinfi.

19.Molibdatlar və volframatlar sinfi.

20.Haloidlər –xloridlər və flüoridlər sinfi.

Çət i n

21. Minerallarda izomorfizm və polimorfizm hadisəsi.

22.Ada strukturlu silikatlar – olivin və qranatlar qrupu.

23.Rombik və monoklinik piroksenlər.

24. Rombik və monoklinik amfibollar.

25.Laylı strukturlu silikatlar – serpentin qrupu.

26. Laylı strukturlu silikatlar – mikalar qrupu.

27.Karkas quruluşul silikatlarvə  alümosilikatlar.

28.Karkas quruluşlu alümosilikatlar - feldşpatoidlər.

29.Karkas quruluşlu alümosilikatlar  - qələvi çöl şpatları.

30. Karkas quruluşlu alümosilikatlar  -plagioklazlar.

 

Geologiya  fakültəsinin “Geologiya” və “Geologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə“Mineralogiya” fənnindən 
2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək
Yekun Dövlət İmtahan sualları

Лёгкие

1. Значение минералов и минералогии в народном хозяйстве.

2. Морфология минералов и минеральных агрегатов.

3. Химический состав и формулы минералов.

4. Физические свойства минералов.

5. Процессы минералообразования.

6. Эндогенные процессы образования минералов.

7. Экзогенные процессы образования минералов.

8. Классификация минералов.

9. Характеристика класса самородных металлов.

10.Характеристика класса самородных неметаллов.

Средние

11.Простые и сложные сульфиды.

12.Класс сульфосолей.

13.Класс окислов и гидроокислов.

14.Классификация силикатов.

15.Класс силикатов.

16.Класс фосфатов.

17.Класс карбонатов.

18.Класс сульфатов, боратов.

19.Класс молибдатов и вольфраматов.

20.Класс фторидов и хлоридов.

С л о ж н ы е

21.Силикаты островной структуры.

22.Силикаты цепочечной структуры.

23.Характеристика минералов группы ромбических и моноклинныхпироксенов.

24.Силикаты ленточной структуры. Характеристика минералов группыамфиболов.

25.Силикаты слоистой структуры.

26.Силикаты каркасной структуры-алюмосиликаты.

27.Изоморфизм.

28.Полиморфизм.

29.Метаморфические процессы образования минералов.

30.Сложные окислы.

 

Geologiya  fakültəsinin “Geologiya və Geologiya mühəndisliyi” ixtisasları üzrə “Faydalı qazıntı yataqlarının  geologiyası”fənnindən
2016-2017-ci tədris ilində keçirləcək Yekun Buraxılış Dövlət imtahan sualları

Asan

1.Faydalı qazıntı kütlələrinin morfologiyası

2.Faydalı qazıntı kütlələrinin mineraloji tərkibi, tekstur-struktur xüsusiyyətləri

3.Faydalı qazıntı yataqlarının seriyaları

4. Faydalı qazıntı yataqlarının əmələgəlmə dərinliyi vəformalaşma şəraiti

5.Endogen yataqlar

6. Ekzogen yataqlar

7.Metamorfogen yataqlar

8. Postmaqmatik yataqlar

9. Hidrotermal yataqların zonallığı

10.Çökmə yataqlar

Orta

11. Manqanınsənaye-genetik tip yataqları. Molla Cəlil yatağı

12. Maqmatik sulfid mis-nikel yataqları

13.Dəmirin sənaye-genetik tip yataqları.Daşkəsən skarn-maqnetit yatağı

14.Mis-porfir yataqları

15. Xromun sənaye-genetik tip yataqları. Goydərə xromit yatağı

16.Karbonatit yataqları

17. Civə. Kiçik Qafqazın civə yataqları

18. Zəylik alunit yatağı

19.Okean dibi yataqları. Dəmir və manqan konkresiyaları

20. Daşkəsən kobalt yatağı

Cətin

21. Misin sənaye-genetik tip yataqları. Gədəbəy  yatağı

22. Sulfid yataqlarının oksidləşməsi və təkrar zənginləşməsi

23. Qızılın sənaye-genetik tip yataqları

24. Kiçik Qafqazın qızıl yataqları

25. Filizçay kolçedan-polimetal yatağı

26. Molibdenin sənaye-genetik tip yataqları. Parağaçay mis-molibden-porfir yatağı

27.Нidrotermal yataqlar

28.Almaz yataqları. Kimberlit boruları

29. Barit. Kiçik Qafqazın barit yataqları

30. Asbest. Kiçik Qafqazın asbest yataqları

 

 

 

Geologiya  fakültəsinin“Geologiya və Geologiya mühəndisliyi” ixtisasları üzrə “Faydalı qazıntı yataqlarının  geologiyası”fənnindən
2016-2017-ci tədris ilində keçirləcək Yekun Buraxılış Dövlət imtahan sualları (rus bölməsi)

Лёгкие

 1. Морфология тел полезных ископаемых.
 2. Минералогический состав тел полезных ископаемых,и их текстурно-структурныесвойства.
 3. Серии месторождений полезных ископаемых.
 4. Глубина образования и условия формирования месторождений полезных ископаемых.
 5. Эндогенные месторождения.
 6. Экзогенные месторождения.
 7. Метаморфогенные месторождения.
 8. Постмагматические месторождения.
 9. Зональность гидротермальных месторождений.
 10. Осадочные месторождения.

Средние

 1. Промышленно-генетические типы месторождениймарганца. Молла Джалилинское месторождение.
 2. Магматическиесульфидно-медно-никелевые месторождения.
 3. Промышленно-генетические типы месторождений железа.Дашкесанское скарново-магнетитовое месторождение .
 4. Медно-порфировые месторождения.
 5. Промышленно-генетические типы месторождений хрома.  Гейдаринское хромитовое месторождение.
 6. Карбонатитовые месторождения.
 7. Ртуть. Ртутные месторождения Малого Кавказа.
 8. Зайликское алунитовое месторождение.
 9. Месторождения океанов. Железо-марганцевые конкреции.
 10. Дашкесанское кобальтовое месторождение.

Трудные

 1. Промышленно-генетические типы месторождений меди. Кедабекское месторождение.
 2. Вторичное обогащение и окисление сульфидных месторождений.
 3. Промышленно-генетические типы месторождений золота.
 4. Месторождения золота Малого Кавказа.
 5. Филизчайское колчеданно-полиметаллическое месторождение.
 6. Промышленно-генетические типы месторождений молибдена. Парагачайское медно-молибден-порфировое месторождение.
 7. Гидротермальные месторождения.
 8. Месторождения алмаза. Кимберлитовые трубки.
 9. Бaрит. Баритовые месторождения Малого Кавказа.
 10. Асбест. Асбестовые месторождения Малого Кавказа.

Geologiya  fakültəsinin “Geologiya və Geologiya mühəndisliyi” ixtisasları üzrə “Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”fənnindən
2016-2017-ci tədris ilində keçirləcək Yekun Buraxılış Dövlət imtahan sualları

Asan

 1. Geoloji axtarış amilləri
 2. Stratiqrafik amillər
 3. Axtarış əlamətləri
 4. Geokimyəvi amillər
 5. Geomorfoloji amillər
 6. İlkin səpinti oreolları
 7. Törəmə səpinti oreolları
 8. Yerüstü geoloji-mineraloji axtarış üsulları
 9. Şlix üsulu
 10. Biogeokimyəvi və geobotanik axtarış üsulları

Orta

 1. Hidrogeokimyəvi və qaz axtarış üsulları
 2. Struktur amillər
 3. Maqmatogen amillər
 4. Kondisiya
 5. Kəşfiyyat qazmalarının sənədləşdirilməsi
 6. Dağ qazmalarından sınaqların götürülməsi
 7. Sınaqlaşdırma üsulları
 8. Sınaqların işlənilmə sxemi
 9. Geofiziki axtarış üsulları

Çətin

 1. Kəşfiyyat üsulları
 2. Kəşfiyyatın mərhələləri
 3. Yataqların izlənilməsi və konturlaşdırılması
 4. Kəşfiyyat şəbəkəsi
 5. Faydalı qazıntıların ehtiyatının hesablanma üsulları
 6. Ehtiyatın hesablanması üçün ilkin məlumatların təyin olunması
 7. Bloklar üsulu ilə ehtiyatın hesablanması
 8. Kəsilişlər üsulu ilə ehtiyatın hesablanması
 9. Ehtiyatın hesablanma dəqiqliyi
 10. Filiz yataqlarının çıxışlarının mineraloji üsulla qiymətləndirilməsi
 11. Gizli yataqların axtarışı

Geologiya  fakültəsinin “Geologiya və Geologiya mühəndisliyi” ixtisasları üzrə “Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”fənnindən
2016-2017-ci tədris ilində keçirləcək Yekun Buraxılış Dövlət imtahan sualları (rus bölməsi)

 

Лёгкие

1. Геологические критерии поиска.

2. Стратиграфические критерии.

3. Поисковые признаки.

4. Геохимические критерии.

5. Геоморфологические критерии.

6. Первичные ореолы рассеяния .

7. Вторичные ореолы рассеяния.

8. Наземные геолого-минералогические методы поисков.

9. Шлиховый метод.

10. Биогеохимический и геоботанический методы поиска.

Средние

11. Гидрогеохимический и газовый методы поиска.

12. Структурные критерии.

13. Магматогенные критерии.

14. Кондиции.

15. Документация разведочных выработок.

16. Отбор проб в горных выработках.

17. Методы опробования.

18. Схема обработки проб.

19. Геофизические методы поиска.

Трудные

20. Методы разведки.

21. Стадии разведки.

22. Прослеживание  и оконтуривание месторождения.

23. Разведочная сеть.

24. Способы подсчета запасов полезных ископаемых.

25. Определение исходных данных для подсчета запасов.

26. Способ блокового подсчета запасов.

27. Подсчет запасов методом разрезов.

28. О точности подсчета запасов.

29. Минералогические способы оценки выходов рудных месторождений.

30. Поиски скрытых месторождений.

Geologiya fakültəsi Hidrogeologiya mühəndisiyi ixtisası üzrə “Ümumi geologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

 1. Geologiya elminin tedqiqat sahəsi və üsulları, inkişaf tarixi
 2. Nisbi və mütləq geoxronologiya
 3. Yerin forması və ölçüləri, kimyəvi tərkibi
 4. Yer və kosmik fəza
 5. Yerin xarici geosferləri
 6. Aşınma və onun növləri
 7. Aşınma məhsulları və aşınma qabığı
 8. Küləyin geoloji fəaliyyəti
 9. Yerin daxili geosferlərinin ümumi səciyyəsi
 10. Yer qabığının tipləri və quruluşu
 11. Yerin daxili və xarici istilik mənbələri
 12. Layların uyğun və qeyri-uyğun yatımı
 13. Qırışıqların genetik və morfoloji təsnifatı
 14. Yerin və Günəş sisteminin əmələ gəlməsi haqqında fərziyyələr

Orta

 1. Mineralların təsnifatı
 2. Zəlzələlərin ümumi səciyyəsi
 3. Bataqlıqların  əmələ gəlməsi və onlarla əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 4. Dəniz və okeanların üzvi aləmi və onların süxur əmələgəlmədə rolu
 5. Tektonik  qırılmalar və onların təsnifatı
 6. Axar suların geoloji fəaliyyəti
 7. Axar suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 8. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 9. Sürüşmələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri
 10. Palçıq vulkanları
 11. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti  ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 12. Göl və bataqlıqların geoloji fəaliyyəti
 13. Qırılmaların  genetik və morfoloji təsnifatı

Çətin

 1. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti
 2. Buzlaqların geoloji fəaliyyəti
 3. Buzlaqların əmələgəlməsini izah edən fərziyyələr
 4. Dördüncü dövr buzlaşma  epoxaları
 5. Buzlaqların əmələ gəlmə səbəbləri və tipləri
 6. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti
 7. İntruziv maqmatizm
 8. Süxurların ümumi səciyyəsi
 9. Effuziv maqmatizm
 10. Metamorfizm prosesi
 11. Tektonik hərəkətlər və onların təsnifatı
 12. Yer qabığının əsas struktur elementləri
 13. Yer qabığının inkişafının geotektonik fərziyyələri

Geologiya fakültəsi “Hidrogeologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə “Ümumi hidrogeologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

1. Hidrogeologiya bir elm kimi, onun məqsəd və vəzifələri, inkişaf tarixi və müasir problemləri

2. Hidrometeoroloji amillərin yeraltı suların formalaşmasında rolu (atmosfer təzyiqi, havanın rütubəti, atmosfer yağıntıları və s.)

3. Süxurların fiziki xassələri

4. Yeraltı suların fiziki xassələri

5. Yeraltı suların qaz tərkibi

6. Yeraltı suların codluğu və ümumi minerallaşma dərəcəsi

7. Yeraltı suların kimyəvi analizlərinin növləri

8. Suyun hidrogen göstəricisi (pH)

9. Qrunt sularının qidalanma və boşalma şəraiti. Bulaqlar

10. Yeraltı suların kimyəvi tərkibinin M.Q.Kurlov düsturu ilə ifadəsi

11. Yeraltı suların yaranması haqqında nəzəriyyələr və onların əsas genetik tipləri

12. Yeraltı suların təsnifatı. Aerasiya zonası suları

13. Turbulent axın rejimində süzülmə qanunu (Şezi-Krasnapolski düsturu)

14. Artezian hövzəsi və artezian yamacı

Orta

15. Süxurlarda suyun növləri

16. Yeraltı suların yatım şəraitinə görə növləri və onların səciyyəsi

17. Yerüstü və yeraltı axın, onların əsas göstəriciləri

18. Təbiətdə suyun ümumi dövranı-hidroloji və geoloji dövran

19. Yeraltı suların kimyəvi tərkibi və onun əsas göstəriciləri

20. Hidrogeoloji planalma

21. Yeraltı suların kimyəvi tərkibinin qrafiki üsullarla təsviri

22. Qrunt suları

23. Çoxillik donma ərazilərinin yeraltı suları

24. Azərbaycanın mineral və termal suları

25. Laminar-turbulent qarışıq axın rejimində süzülmə (Proni düsturu)

26. Yeraltı suların rejimi

27. Yeraltı suların balansı, balansın əsas gəlir və çıxar elementləri

Çətin

28. Hidrogeoloji stratifikasiyanın əsas elementləri

29. Süxurların sululuq və kollektorluq xassələri

30. Hidrogeotermiki rejim

31. Neft-qaz yataqlarının hidrogeologiyası

32. Artezian hövzələrində yeraltı suların zonallığı

33. Yeraltı suların kimyəvi analizi nəticələrinin sistemləşdirilməsi – Kimyəvi təsnifatlar

34. Artezian suları

35. Karst suları

36. Çat suları

37. Mineral-termal və sənaye suları

38. Laminar axın rejimində süzülmə, süzülmənin xətti qanunu (Darsi qanunu)

39. Yeraltı suların çirklənməsi və mühafizəsi

40. İçmək və məişət xidmətləri üçün yararlı suların keyfiyyət göstəriciləri və onların normativləri

 

 

 

 

Geologiya fakültəsi “Hidrogeologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə“Mühəndisi geologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

1. Mühəndis geologiyasının tərkib hissələri və digər elmlərlə əlaqəsi

2. Mühəndisi-geoloji nöqteyi-nəzərindən qruntların təsnifatı

3. Qruntların fiziki-mexaniki xassələri

4. Qruntlarda koaqulyasiya hadisəsi

5. Tiksotropiya hadisəsi

6. Suffoziya hadisəsi

7. Karst hadisəsi

8. Sel hadisəsi

9. Plastiklik və plastiklik ədədi

10. Plastiklik ədədinə görə qruntların təsnifatı

11. Məsaməlilik əmsalı

12. Qruntlarda mexaniki udulma

13. Qruntlarda fiziki-kimyəvi udulma

14. Qruntlarda udulma

Orta

15. Çökmə süxurlar və onların əsas xüsusiyyətləri

16. Ekzogen-geodinamiki proses və hadisələr

17. Qruntlarda nəmlik və nəmlik göstəriciləri

18. Qruntlarda sıxlıq və sıxlıq göstəriciləri

19. Gilli qruntlarda su ilə qarşılıqlı əlaqəsi

20. Gilli qruntlarda şişmə hadisəsi

21. Qruntların konsistensiya göstəricisinə görə təsnifləndirilməsi

22. Qruntlarda batma hadisəsi

23. Qruntların qranulometrik tərkibi

24. Süzülmə və infiltrasiya anlayışları

25. Qumlu qruntlarda müxtəlifcinslilik əmsalı

26. Qruntların plastiklik ədədinin təyini

27. Qruntların plastik ədədinə görə təsnifatı

Çətin

28. Sürüşmələr

29. Uçqunlar

30. Konsenkvent sürüşmələr

31. Asekvent sürüşmələr

32. İnsekvent sürüşmələr

33. Uçqunlarda təhlükəsizlik zolağının hesablanması

34. Aşınmanın növləri, onların mühəndisi-geoloji şəraitə təsiri

35. Endogen geodinamiki proses və hadisələr

36. Bərk süxurlarda meliorasiya işləri

37. Qruntların texniki meliorasiyası

38. Məsaməliliklə məsaməlik əmsalı arasında əlaqə

39. Yumşaq-əlaqəsiz qruntların meliorasiyası

40. Sürüşmə və uçqun hadisələrinə qarşı mühafizə tədbirləri

 

Geologiya fakültəsi Geofizika mühəndisliyi ixtisası üzrə “Ümumi geologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan


Geologiya elminin tedqiqat sahəsi və üsulları, inkişaf tarixiNisbi və mütləq geoxronologiya
Yerin forması və ölçüləri, kimyəvi tərkibi
Yer və kosmik fəza
Yerin xarici geosferləri
Aşınma prosesleri
Küləyin geoloji fəaliyyəti
Yerin daxili geosferlərinin ümumi səciyyəsi
Yer qabığının tipləri və quruluşu
Yerin daxili və xarici istilik mənbələri

 

Orta

 1. Axar suların geoloji fəaliyyəti
 2. Axar suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 3. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 4. Sürüşmələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri
 5. Palçıq vulkanları
 6. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti  ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 7. Göl və bataqlıqların geoloji fəaliyyəti
 8. Yer qabığının əsas struktur elementləri
 9. Qırışıq və qırılmaların genetik və morfoloji təsnifatı
 10. Yerin və Günəş sisteminin əmələ gəlməsi haqqında fərziyyələr

 

Çətin

 1. Yeraltı suların geoloji təsnifatı
 2. Buzlaqların geoloji fəaliyyəti
 3. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti
 4. İntruziv maqmatizm
 5. Mineral və süxurların  ümumi səciyyəsi
 6. Effuziv maqmatizm
 7. Metamorfizm prosesinin ümumi səciyyəsi və əsas amilləri
 8. Tektonik hərəkətlər və onların təsnifatı
 9. Zəlzələlər
 10. Yer qabığının inkişafının geotektonik fərziyyələri

Geologiya fakültəsi Geologiya ixtisası üzrə “Ümumi geologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

 1. Geologiya elminin tedqiqat sahəsi və üsulları, inkişaf tarixi
  1. Nisbi və mütləq geoxronologiya
  2. Yerin forması və ölçüləri, kimyəvi tərkibi
  3. Yer və kosmik fəza
  4. Yerin xarici geosferləri
  5. Aşınma prosesleri
  6. Küləyin geoloji fəaliyyəti
  7. Yerin daxili geosferlərinin ümumi səciyyəsi
  8. Yer qabığının tipləri və quruluşu
  9. Yerin daxili və xarici istilik mənbələri

 

Orta

 1. Axar suların geoloji fəaliyyəti
 2. Axar suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 3. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 4. Sürüşmələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri
 5. Palçıq vulkanları
 6. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti  ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 7. Göl və bataqlıqların geoloji fəaliyyəti
 8. Yer qabığının əsas struktur elementləri
 9. Qırışıq və qırılmaların genetik və morfoloji təsnifatı
 10. Yerin və Günəş sisteminin əmələ gəlməsi haqqında fərziyyələr

 

Çətin

 1. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti
 2. Buzlaqların geoloji fəaliyyəti
 3. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti
 4. İntruziv maqmatizm
 5. Mineral və süxurların  ümumi səciyyəsi
 6. Effuziv maqmatizm
 7. Metamorfizm prosesinin ümumi səciyyəsi və əsas amillər
 8. Tektonik hərəkətlər və onların təsnifatı
 9. Zəlzələlər
 10. Yer qabığının inkişafının geotektonik fərziyyələri

Geologiya fakültəsi Geologiya ixtisası üzrə “Ümumi geologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Лёгкие

 1. Предмет исследований и методы, история развития геологи
  1. Относительная и абсолютная геохронология
  2. Форма и размеры, химический состав Земли
  3. Земля и космическое пространство
  4. Внешние геосферы Земли
  5. Процессы выветривания
  6. Геологическая деятельность ветра
  7. Общая характеристика внутренних геосфер Земли
  8. Типы и строение Земной коры
  9. Внешние и внутренние источники тепла Земли

 

Средние

 1. Геологическая деятельность текучих вод
 2. Полезные ископаемые, связанные с геологической деятельностью текучих вод
 3. Полезные ископаемые, связанные с геологической деятельностью подземных вод
 4. Оползни и методы борьбы с ними
 5. Грязевые  вулканы
 6. Полезные ископаемые, связанные с геологической деятельностью морей и океанов
 7. Геологическая деятельность озёр и болот
 8. Основные структурные элементы Земной коры
 9. Генетическая и морфологическая классификация складок и разломов
 10. Гипотезы об образовании Земли и Солнечной системы

 

Трудные

 1. Геологическая деятельность подземных вод.  Карст
 2. Геологическая деятельность ледников
 3. Геологическая деятельность морей и океанов
 4. Интрузивный магматизм
 5. Общая характеристика минералов и горных пород
 6. Эффузивный магматизм
 7. Характеристика и основные факторы метаморфизма
 8. Тектонические движения и их классификация
 9. Землетрясения
 10. Геотектонические гипотезы развития  Земной коры

 

 

Geologiya fakültəsi Geologiya mühəndisiyi ixtisası üzrə “Ümumi geologiya” fənnindən

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları

Asan

 1. Geologiya elminin tedqiqat sahəsi və üsulları, inkişaf tarixi
  1. Nisbi və mütləq geoxronologiya
  2. Yerin forması və ölçüləri, kimyəvi tərkibi
  3. Yer və kosmik fəza
  4. Yerin xarici geosferləri
  5. Aşınma prosesləri
  6. Küləyin geoloji fəaliyyəti
  7. Yerin daxili geosferlərinin ümumi səciyyəsi
  8. Yer qabığının tipləri və quruluşu
  9. Yerin daxili və xarici istilik mənbələri

 

Orta

 1. Axar suların geoloji fəaliyyəti
 2. Axar suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 3. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 4. Sürüşmələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri
 5. Palçıq vulkanları
 6. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti  ilə əlaqədar olan faydalı qazıntılar
 7. Göl və bataqlıqların geoloji fəaliyyəti
 8. Yer qabığının əsas struktur elementləri
 9. Qırışıq və qırılmaların  genetik və morfoloji təsnifatı
 10. Yerin və Günəş sisteminin əmələ gəlməsi haqqında fərziyyələr

 

Çətin

 1. Yeraltı suların geoloji fəaliyyəti
 2. Buzlaqların geoloji fəaliyyəti
 3. Dəniz və okeanların geoloji fəaliyyəti
 4. İntruziv maqmatizm
 5. Mineral və süxurların ümumi səciyyəsi
 6. Effuziv maqmatizm
 7. Metamorfizm prosesinin ümumi səciyyəsi və əsas amillər
 8. Tektonik hərəkətlər və onların təsnifatı
 9. Zəlzələlər
 10. Yer qabığının inkişafının geotektonik fərziyyələri

 

 

Bookmark and Share