GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

SEYSMOLOGİYA VƏ YER TƏKİNİN FİZİKASI KAFEDRASI

Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası

“Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrası Respublikada seysmologiya istiqamətində mütəxəssislərin hazırlanması və həmin istiqamətdə elmi işlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 2001-ci ildə BDU-nun Geologiya fakültəsində təşkil olunmuşdur. Yaranan gündən kafedraya rəhbərlik müdir əvəzi dos.A.İ.Xasayev həvalə olunmuşdur. 2005-ci ildən kafedranın müdiri g.-m.e.n.,dos.Ə.Q.Novruzovdur. Hazırda kafedrada dos.Ə.Q.Novruzov (kafedra müdiri), prof.A.A.Xələfli, dos.Ə.L.Məmmədov, dos.T.M.Musazadə çalışırlar. Kafedrada “Seysmologiya”, “Yerin fizikası”, “Geodinamika” “Paleomaqnetizm” və “Kəşfiyyat geofizikası” istiqamətində fənlər tədris olunur. “Geofizika” və “Seysmologiya” ixtisasları üzrə bakalavr, magistr və aspirant səviyyəsində mütəxəssislər hazırlanır. Kafedranın professor-müəllim heyətinin elmi fəaliyyəti dərinfokuslu seysmikliyin fiziki-kimyəvi aspektlərinin və zəlzələnin hazırlıq dövrünə təsadüf edən elektromaqnit anomaliyaların araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Alınan elmi nəticələr müxtəlif Beynəlxalq və Respublika əhəmiyyətli elmi konfranslarda təqdim olunmuş və dəstəklənmişlər. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən 100-ə qədər elmi iş, dərslik və dərs vəsaitiləri dərc olunub. Hazırda Almaniyanin Köln Universitetinin Geofizika və Meteorologiya İnstitutu, Azərbaycanın Geofizika İnstitutu, Sankt-Peterburq Universitetinin Elektromaqnit Üsullar İnstitutu və Yunanıstanın Afina Universiteti ilə birlikdə hazırlanmış tətbiqi geofizika istiqamətində iki qrant layihəsi Avropa Şurasının müvafiq qurumlarına təqdim olunmuşdur. Rusiya Federasiyasının MEA Yer Fizikası İnstitutu ilə elmi-texniki əlaqələr mövcuddur. Kafedranın nəzdində “Yer qabığının geofiziki tədqiqatları” ETL-i fəaliyyət göstərir.

TƏHSİL

Magistr: TM 010 000 Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı TEM 090 000 Geologiya Bakalavr: TE 090 000 Geologiya TE 090 200 Geofizika

ELMİ İŞ

“ Geodinamik proseslərin fiziki sahələrə təsirinin nəzəri və eksperimental tədqiqi”

PROYEKTLƏR

Mövzu: «Pirəküşkül qrupu palçıq vulkanlarının dərinlik quruluşunun elektromaqnit üsullarla tədqiqi, Azərbaycan» . Maliyyələşdirən təşkilat - Volkswagen Stiftung İştirakçı tərəflər: Кöln Universiteti, Almaniya. Bakı Dövlət Universiteti, Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası və Yer qabığının geofiziki tədqiqatları laboratoriyası.

Mövzu: «Neft yataqlarının istismarı rayonlarında mühitin neftlə çirklənməsinin qiymətləndirilməsinin və nəzarətinin radiomaqnitotellurik üsulunun texnologiyası» Maliyyələşdirən təşkilat - Avropa Şurası. İştirakçı tərəflər: Кöln Universiteti, Almaniya. Bakı Dövlət Universiteti, Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası, Azərbaycan. Afina Universiteti, Yunanıstan. Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, Rusiya Federasiyası.

TƏDRİS PROQRAMI

Kafedrada tədris olunan fənnlər üzrə bakalavr və maqistr pilləsinin tədris proqramları çap olunmuşdur.

TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

2000, Məmmədov N.V. Quyuların geofiziki tədqiqatı üsulları (I tom) 2001, Məmmədov N.V., İsmayılov Ə.K. Quyuların geofiziki tədqiqatı üsulları (II tom) 2003, Yusubov N.P. Seysmik yazıların emal və seysmoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi

NƏŞRLƏR

2006, “Seysmik kəşfiyyatda neft-qaz yataqlarının birbaşa axtarış üsulunun Çilov adası sahəsində tətbiqinin nəticələri” Ə.Q.Novruzov, X.Ş.Camalova, Ə.M.Rəşidov 2006, “Yer qabığının gərgin, zəlzələlərin əmələ gəlmə şəraiti və proqnozlaşdırılması” A.A.Xələfli 2006, “Neft-qaz yataqlarının sınan dalğaların kinematik və dinamik parametrlərinə təsirinin riyazi modelləşdirilməsi əsasında təhlili” F.T.Aslanova 2008, “Quyu geofiziki tədqiqatlar əsasında qeyri – bircinsli tələlərin öyrənilməsi məsələsinə dair” T.M. Musazadə

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

1. Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, Rusiya Federasiyası
2. Köln Universiteti, Almaniya
3. Afina Universiteti, Yunanıstan
4. Yerin Fizikası İnstitutu, Rusiya Federasiyası

HESABATLAR

Dərinfokuslu seysmikliyin geodinamik proseslərlə əlaqəsi (2006-2008 – ci illərin tam hesabatı)

Kafedranın 2009-cu il hesabatı

Bookmark and Share