GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

KAFEDRA MÜDİRİ

MƏMMƏD ÇIRAQOV

Geologiya-mineralogiya elmlər doktoru, Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının müdüri, professor.
İş telefonu: (+99412) 439 09 64
e-mail: mchiragov@yandex.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 21 iyun 1938-ci ildə Gürcüstan respublikasının Bolnisi rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1962-ci ildə BDU-nu bitirəndən sonra AMEA-nın Kimya İnstitutunda işə başlayıb.
 • SSRİ EA Sibir şöbəsində aspiranturanı bitirib.
 • Beynəlxalq Kristalloqrafiya cəmiyyətinin üzvüdür.
 • 2000-ci ildən RTEA akademikidir.
 • Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, Leninqrad Dövlət Universitetində doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 1969-cu ildə Moskva Dövlət Universitetində «Kanasit və delxayelit mineralların kristal quruluşu» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetində «Kalsium və nadir torpaq elementlərinin müqayisəli kristallokimyası» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

MÜKAFATLAR

 • 1990, Xudu Məmmədov adına premiya laureatı
 • 2008; AR Təhsil Nazirliyinin  Qabaqcıl Təhsil işçisi – döş nişanı;
 • 2009.10. 30 tarixli,  538 saylı, Prezidentin Sərəncamı ilə Əməkdar Elm Xadimi
 • 2009;  İlin Müəllimi fəxri adı;
 • 2015.04.15;  AMEA-nın  akad.M.V.Əliyev  adına mükafat

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1962-ci ildə AMEA Kimya institutunda kiçik elmi işçi.
 • 1966-1969, SSRİ EA Sibir şöbəsində Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutunda aspirant.
 • 1971-ci ildə BDU-nun Faydalı Qazıntılar kafedrasında baş müəllim, 1973-ci ildən dosent, 1990-cı ildən - BDU-nun Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasında professor və hal-hazırda kafedra müdüri vəzifəsində çalışır.
 • Kristalloqrafiya, kristallokimya, mineralogiya və geokimya.
 • 220-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
 • 3 monoqrafiyanın müəllifidir.
 • 5 dərsliyin müəllifidir.
 • 7 elmlər namizədi yetişdirmişdir.
 • Yeni quruluşların açılması, müqayisəli kristallokimya üsulunun yaranması və onun əsasında mineralların və qeyri-üzvi birləşmələrin modelləşdirilməsi, kalsium silikatlarında polisomatizm hadisəsi, mineralların çevrilməsinin istiqamətliliyi və s

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Silikat və alümosilikatların kristallokimyası, mineralların və qeyri-üzvü birləşmələrin çevrilməsinin kristallokimyəvi aspektləri.
 • Minerallarda və qeyri-üzvi birləşmələrdə bağlayıcılıq xassəsinin yaranmasının kristallokimyəvi müxanizmi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Moskva, Ottava, Varşava, Sofiya, Budapeşt və s. Beynəlxalq konfranslarında iştirak etmiş və ya tezisləri çap olunmuşdur.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004, NH4+-forma JBN-seolitin hidrotermal sintezi və kristal quruluşu. // XVIII ULUSAL KIMYA KONGRESI, 5-9 Temmuz Kars.
 • 2004, Boratokankrinitin (Na,Ca)2Na6(AlSiO4)6(BO3) • 2H2O hidrotermal sintezi və kristal quruluşu. 26-31 August . – Budapest.
 • 2004, Çaroitin kristal quruluşu - okenit, kanasit və mizerit quruluşlarının törəməsi. Ukrayna Mineralogiya Jurnalı, t.25, №4, s.5-9.
 • 2005, Boratokankrenitin hidrotermal sintezi və çevrilməsinin kristallokimyəvi xüsusiyyətləri. Moskva. Qeyri-Üzvü Kimya jurnalı. T.50, №10, s. 1506-1510.
 • 2009, Mounteinitin К2Na2Ca2(Si8O18)(OH)2∙H2O kristal quruluşu haqqında . Ukraina Mineralogiya Jurnalı, t.31, s.35-38
 • 2011,  Xrompikotin kristal quruluşu və çevrilmiş forması .AMEA-nın məruzələri,№3.səh.62-67
 • 2012, Vezuvianın kristal quruluşun dəqiqləşdirilməsi və TO4 saxlayan iri kationlu oksidlərin kristallokimyası. Rusiya Beynalxalq elmi konfransının materialları. Moskva 18-22, səh 311-316
 • 2012, Qazax çökəkliyindən olan diopsidin kristal quruluşunun dəqiqləşdirilməsi (Azərbaycan). REA. Kristalloqrafiya.T.57, №4, s.599-602
 • 2012, Cənubi  Sinayın (Egipt)  Kembriydən əvvəl yaşlı strukturlarda vulkanik həlqələr və onların minerallaşma ilə əlaqəsi. Сохаг.   Бюллетень теоретической и прикладной науки. vol.15, р. 1-14
 • 2013,  Azərbaycanın qədim tikililərin tikinti materiallarının mineral tərkibi və hörgü materiallarının bərkiməsinin kristallokimyəvi mexanizmi.  2nd International scientific conference “Europen Applied Sciences modern approaches in scientific researches”  v.1, pp.52-55
 • 2012, Cənub-qərb Sinayın Əl Samra vilayətinin Kid zolağının mis-qızıl-sulfid minerallaşmasının  mineraloji səciyyəsi. Beynəlxalq müasir elmi-texniki  araşdırmaıar jurnalı. Hindistan, 2-ci buraxılış, səh.48-61. İmpakt Faktor 2,94
 • 2013, Cənub-qərbi Sinayın El Samra əyalətinin (Misir) epitermal porfir  Cu-Au minerallaşması.  Beynəlxalq müasir elmi-texniki  araşdırmaıar jurnalı. Hindistan. volume 6, səh.47-59, Impact Factor 2,94
 • 2013, Mis-qızıl-sulfid minerallaşmasının kembriyə qədərki halqavari vulkanogen strukturla əlaqəsi (Cənubi Sinay, Misir). Araviya  Elm və texnika jurnalı, Springer, volume 3, DOI 10/1007/s13369-013-0854-0. Impact Factor 0,707
 • 2014, Maqmanın kristallaşma differensasiyanın kristallokimyəvi aspektləri. Müasir elmlərin aktual  problemləri. Moskva, №6.  .s.216-220
 • 2014, Кристаллохимические аспекты кристаллизиционной дифференциации магмы.  Актуальные проблемы современной науки. 2014 (№6), Москва, стр.216-219. İmpakt faktor 0.19
 • 2015, Crystal Structure of Olivin (Mg0.75Fe0.25)(Mg0.74Fe0.26)SiO4 from the Volcanic Formation of Upland Talysh (Azerbaijan).  Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. 2015, No.1. (7) (January-June). Volume VII. “Harvard University Press”, pp.93-100. İmpat factor 3.54
 • 2015, İsomorrhisms in the Structures of Vesuvianite and minerals Epidote Group.  İnternational Conference on European Science and Technology,  May 28-29, 2015, Munich, Germany, pp.257-260
 • 2015, Vezuvian, epidot və turmalin qrupu minerallarda izomorfizm.  Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. BDU. 2015. səh.144-145
 • 2015, Polisomatizm və Mg-xondroditlər.  Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. BDU. 2015. səh.142-143
 • 2016, Изоморфизм в природных и синтетических пироксенах. AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, Yer elmləri seriyası, 2016, №1-2, стр.34-38  (А.Ф.Ширинова,К.Г.Рагимов,Р.Г.Aскеров)
 • 2016, Кристаллохимические особенности ломонтита в эоценовый вулканогенной толще Талыша (Азербайджан).  AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, Yer elmləri seriyası, 2016, №3-4, стр.16-21  ( К.Г.Рагимов, А.Ф.Ширинова, А.Ф.Багирова, М.И.Чирагов)
 • 2016, Гидротермальный синтез и кристаллическая структура  K,Eu-германата K2(Eu2Eu6(GeO4)4(Ge2O7)(OH)4). AMEA-nın Kimya Elmləri bölməsi, M.Nağıyev adına Kataliz və qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Elmi Konfransın materialları. 15-16 noyabr, 2016, səh.125-127 (К.Г.Рагимов, Х.Р.Самедов,А.Ф.Ширинова).
 • 2016, Apatit-britolit sistemində izomorfizm. Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. BDU. Bakı.: 2016, səh.101-103 (A.F.Şirinova, Ü.A.Yüzbaşova)
 • 2016, О вяжущих материалах и кладочных растворах Албанских памятников Азербяйджана. Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. BDU. Bakı.: 2016, səh.106-108 (К.Г.Рагимов, Р.Б.Мобили)
 • 2016, İlk dəfə qarışıq quruluşların kristallokimyəvi xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması. AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Hesabat məruzəsi, III cild, Bakı. 2016, səh.27 (K.Q.Rəhimov, A.F.Şirinova)
 • 2016, Влияние ионного обмена на термическую стабильность природного цеолита. BDU Xəbərləri. 2016, №4. (Мамедова Г.А.)
 • 2017, Сравнительная кристаллохимия смешанных структур силикатов и их аналогов. Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri Beynəlxalq Konfrans materialları, Gəncə, I hissə, Vol.1, 4-5 may, 2017, səh.61-62 (məqalə)
 • 2017, Кристаллическая структура разновидности флогопита из щелочно-ультраосновных пород талыша (Азербайджан). AMEA-nın məruzələri, 2017, N3. səh.62-67 (məqalə)
 • 2017, Кристаллохимические особенности наноминералов. Akademik R.Ə.Əliyevanın 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, BDU, 16-17 noyabr, 2017, səh.240
 • 2017, Refinement of the crystal structure of zeolite yugawarilite. 3 rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies. Baku, Azerbaijan. September 10-13, 2017. Səh.63-64
 • 2017, Qarışıq quruluşlu ortosilikatlar və onların analoqlarının kristallokimyası. Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. BDU. Bakı.: 2017, səh.76
 • 2018, Crystal chemistry of mixed structures of silicates and their analogues. Scientific discussion, Korruni 1151-61, 13000 Praha3-Vinohrady
 • 2018,Talış qələvi-ultraəsaslı kompleksində (Azərbaycan) floqopitin nanoquruluşu. AMEA, LXXIV, TOM N-1, Bakı-ELM

KİTABLAR

 • 1985, Kristalloqrafiya. (Dərs vəsaiti).Azərb. dilində.
 • 1992, Riyazi üsulların geologiyaya tətbiqi. (Dərslik) Azərb. dilində.
 • 1997, Kristallokimya. (Dərslik). Azərb. dilində.
 • 2002, Zirvə. Monoqrafiya. Azərb. dilində.
 • 2003, Kalsium və nadir torpaq elementlərin, silikatların müqayisəli kristallokimyası. Monoqrafiya. Rus dilində.
 • 2008, Kristalloqrafiya və Kristallokimya. (Dərslik). Azərb. Dilində.
 • 2008, Azərbaycan mineralları. Ensiklopediya. Azərb., rus və ingilis dillərində.
 • 2010, Eksperimental mineralogiya, geokimya və petrologiya, Azərb.dilində
 • 2019, Azərbaycanın filiz yataqlarının mineralogiyası və geokimyası
Bookmark and Share