GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN MÜDİRİ

SOKRAT İSAYEV

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, “Hidrogeologiya-mühəndisi geologiya” kafedrasının professoru
BDU Paleobiogeokimya ETL müdiri
İş telefonu: (+99412) 439 09 81

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1937-ci ilin sentyabrın 23-də Azərbaycan Respublikası Salyan rayonunun Kürqaraqaşlı kəndində anadan olub.
 • BDU-nun geologiya fakultəsini bitirib mühəndis geoloq ixtisasını alıb.
 • 1964-1967-ci illərdə BDU-nin aspiranturasında təhsilini davam etdirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1961-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyası - “Abşeron yarımadasının müasir və abşeron yaşlı monodakna və dreyssenidlərinin biogeokimyəvi tədqiqi” mövzusunda, 1968-ci il.
 • Doktorluq dissertasiyası - “Pliosen-dördüncü dövr mollüsklarının biokimyası və onun paleoekologiya və stratiqrafiyada əhəmiyyəti”, 1988-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Qazaxstan (1961-1964, geoloq, dəstə rəisi),
 • BDU (1964 – indi, kiçik elmi işçi, bölmə müdiri, aparıcı elmi işçi, baş elmi işçi, laboratoriya müdiri)
 • 2001-ci ildən BDU-nun “Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya” kafedrasında çalışır.
 • “Ekologiyanın əsasları”, “Hidrogeoekologiya”, “Tətbiqi ekologiya”, “Geoekologiya”, “Azərbaycanın hidrogeoekoloji problemləri”, “Hidrogeologiyanın problemləri” dərslərini aparır.
 • 129 məqalənin, 6 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin müəllifidir.
 • Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı – 2.
 • Geoloji-planalma, geoloji-axtarış, paleontoloji-stratiqrafik tədqiqatları aparmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Paleobiogeokimya, geoekologiya.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Paleogeochemical and orqanic-geochemical problems of sedimentary deposits. XII Межд. науч. конф. по геохимии и физико-химических проблемам при разв. и доб. нефти и газа. Petrol geochem – 88", Szolnok, Hunqary, 1988.
 • Paleobiogeochemistry – a new prospect to study Quarternary fossil. Iran, International congress report. Tehran, 1994.
 • The use of shell chemistry of recent mollusks in Caspian and Black seas by monitorinq in Environmental changes. 2nd International symposium on the petroleum geology and petroleum potential of the Black sea area. 22-24 September, 1996, Istanbul, 1996.
 • The geological assesment of north Absheron peninsula – report on the Caspian Sea and technogenesis matters. 49th Geological science chronological Congress of Turkey. 16-19 February 1996, Ankara, 1996.
 • Soils of the south slopes in the Greater Caucasus and Absheron peninsula. 17th World congress of the soil science. 14-21 August, 2002. Banqok, Thailand.
 • Abşeron yarımadasında şirin və zəif minerallaşmış suların kimyəvi tərkib dəyişmələri. Beynəlxalq elmi-praktiki konf. məruzələri: “İnsan və fəlakətlər...”. 17-18 sentyabr, 2001. «Fövqəlassosiasiya», Bakı, 2001.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1971, Палеобиохимическое исследование моллюсков верхнего плиоцена Азербайджана и современного Каспия (совм. с К.М.Султановым). Азерб. Гос. Изд-во. Баку.
 • 1982, Палеобиогеохимия моллюсков Азербайджана (совм. с К.М.Султановым). Изд. «Элм».
 • 1991, Каспийские моллюски: состав, строение и минералогия, трансформации при диагенезе. АзНИИНТИ, №1686. Аз 03.07.91. Баку, 1991, ВИНИТИ, Деп. н.р. №11/241, М.
 • 1998, Geologiya elmlərinin tarixi və metodologiyası (V.M.Babazadə və V.Ç.Axundovla birlikdə). BDU nəşriyyatı, Bakı.
 • 1998, Эколого-геохимическая оценка природных и техногенных ландшафтов западной части Абшеронского по¬луострова. Вестник БГУ, сер. естеств. наук, №1.
 • 1999, Qabıq maddəsinin geokimyəvi tədqiqinin əsas məsələləri. “Intergeotetis” Beynəlxalq elmi-texniki kompleks., №3.
 • 2002, Tətbiqi ekologiya. BDU nəşr., Bakı.
 • 2003, Geoekologiya (A.Ə.Məsimov və A.İ.Xasayevlə birlikdə). “Kür” nəşr., Bakı.
 • 2003, Эколого-геохимические исследования южно-абшеронского побережья Каспийского моря. «Защита окружающей среды в нефте¬газовом комплексе», №11, Москва.
 • 2004, Сравнительный геохимический анализ содержаний тяжелых металлов в техногенном прибрежном ландшафте северо-западного Абшерона. «Вестник», БГУ, сер. естест. наук, №1.
 • 2004, Экологическая геохимия Приабшеронского шельфа. «El-ALliance», Баку.
 • 2007, Особенности загрязнения тяжелыми металлами вдольбереговых донных отложений к югу от м.Баилова. Yenə orada, №4.
 • 2007, Эколого-геохимическая оценка изменений в биосфере Абшеронского полуострова (совм. с Бабаевым Ф.М., Рагимзаде А.И., Султановым Р.Р.). Изд. «МБМ». Баку.
 • 2008, Биогеохимия растений Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). Изд. «Ləman», Баку.
 • 2008, Abşeron yarımadasında səth sularında və dib çöküntülərində ağır metalların yayılması. Yenə orada, №3.
 • 2017, Эколого-геохимические особенности почвы и травянистой растительности Кацдагского медно-пирротинового месторождения. Горно-геологический журнал, Казахстан, г.Житикара, №1-2 (49-50), с.48-51
 • 2017, Vəlvələçay-Qusarçay çaylarınn yuxarı axarlarında dağ-çəmən çimli torpaqlarda ağır metalların (V,Cr,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb) yayılma xüsusiyyətləri. Bakı Universiteti Xəbərləri №3, 2017 s.76-80
 • 2017, Qusarçay-Qudyalçay çaylar arasında yuxarı axarlarında yüksək dağlıq qurşağın dağ-çəmən tipli torpağın ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.178-181
 • 2017, Kiçik Qafqazın dəniz faunasının inkişafına mühitin temperaturunun təsiri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.99-100
 • 2017, Qusarçay-Qudyalçay çaylararası yüksək dağlıq qurşağın bayos çöküntülərində mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.122-124
 • 2017, Биокомплексы позднемеловой беспозвоночной морской фауны Гянджачайского синклинального прогиба Малого Кавказа. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.130-132
 • 2018, Vəlvələçay-Qusarçay çaylarınn yuxarı axarlarında dağ-çəmən çimli torpaqlarda ağır metalların  yayılma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri - İnsan və ətraf mühit münasibətləri, XX Cild, s.63-66
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq meşə qurşağı oduncaqlı bitkiliyin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.137-140
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq qurşağın ot bitkilərində mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.160-163
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq qonur torpaqlarda mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.134-137

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Magistratura təhsil pilləsi üçün fənn proqramları (5), bakalavrlar üçün fənn proqramları (2)
Bookmark and Share