GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN KİÇİK ELMİ İŞÇİSİ

TƏRANƏ MƏMMƏDOVA

Kiçik elmi işçi
Tel: (+99412) 439 09 81

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 7 noyabr 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu.
 • 1973-1984 illərdə Bakı şəhərin 159 saylı məktəbində təhsil almışdı. 1986-1987-ci illərdə „Meliorasiya Su İdarəsində“ makinaçı vəzifəsində çalışmışdı.
 • 1987 ildə Bakı Dövlət Universitetin Tədris hissəsinə işə düzəlmişdi. 1989-cu ildə Geologiya farültəsinin „Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları“ ETL-nın, kiçik elmi işçi vəzifəsinə keçirilmişdi.
 • 1990-1996-cı illərdə Geologiya fakültəsində tələbə olmuşdu.
 • Subaydı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990-1996 BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Meliorasiya Su İdarəsi
 • Bakı Dövlət Universiteti
 • 1989 ildən Geologiya fakültəsinin,“Faydalı qazıntılar“ kafedrasının,“Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatların“ ETL-da, kiçik elmi işçi
 • 12 məqalə

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ordubad filiz rayonunun mis-porfir yataqları

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1997, „Daşkəsən üst yura paleovulkanları haqqında” Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası,№ 1-2.
 • 2006, Respublika gününə həsr olunmuş  TEC-in "Azərbaycanın faydalı qazıntıları" mövzusunda gənc tədqiqatçıların konfransın materialları, Bakı. №4.
 • 2008, Şəmkir qalxımının üst təbaşir bentonitlərinin yeni təzahürü haqqında. Bakı, səh. 8-10.
 • 2009, Filiz yerləşdirici regionların kompleks öyrənilməsində sistemli geoloji-geofiziki tədqiq. (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında). Bakı, №4.
 • 2010, Böyük Qafqazın cənub yamacında yeni filiz yataqlarının aşkar edilməsində qravimaqnit planalma materiallarının geoloji təhlili. BDU-nun təbiət seriyası. № 2.
 • 2014, “Hoças çökəkliyiinin üst tabaşır vulkanizmi və onun filizliliyi (Kiçik Qafqaz)” Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, №2,
 • 2015, Петрогеохимическая модель позднеплиоцен-четвертичного коллизионного вулканизма  Малого Кавказа // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­lə­ri seriyası, 2015, №1,  s.66-80
 • 2016, К золотоносности медно-порфировых руд месторождений Мехманинского рудного района (Малый Кавказ, Азербайджан). Сборник тезисов докладов. Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки месторождений цветных и благородных металлов, алмазов-состояние и перспективыс. Москва, ФГУП ЦНИГРИ,с. 97-98
 • 2017, Некоторые особенности концентраций микроэлементов в нижнемеловых отложениях Шекинского района Bakı  Universitetinin xəbərləri Təbiət elmləri seriyası, №4, 2017, s.50-54
 • 2018, Başqışlaq barit-polimetal yatağında barit damarlarının yerləşmə qanunauyğunluqları
Bookmark and Share