GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN KİÇİK ELMİ İŞÇİSİ

MAMOY MANSUROV

G.-m.e.n., dosent
İş telefonu: (+99412) 439 09 64

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1962-cı ildə anadan olmuşdur.
 • 1989-cu ildə BDU-nun geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib mühəndis-geoloq ixtisasını almışdır.
 • 1989-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
 • Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1984-1989 tələbə, Geoloji-coğrafiya fakültəsi BDU
 • 2004,Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, «Qoşa qızıl filizi yatağının geoloji-struktur əmələ gəlmə şəraiti»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004-cü ildən indiyə kimi Faydalı qazıntılar kafedrasında, müəllim
 • 1989-2004, «Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları» ETL-də elmi işçi
 • «Faydalı qazıntıların geologiyası», «Azərbaycanın filiz formasiyaları», «Litologiya»
 • 80-ə qədər məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Kiçik Qafqazın qızıl yataqları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010. Эеоъщмиъал феатурес оф диструбитион оф эолд анд аъъомпапйинэ елементс ин тще Госща эолд депосит (Лессер Ъауъасус, Азербаижан сеътор). Тще материал оф 27тщ сймпосиум он Эеосъиенъес оф тще Эеолоэиъал Сурвей оф Иран, п.9-17.
 • 2010. Informativeness of Remote Sensing Methods and Prognostic Evaluation of Ore Potential of the Lesser Caucasus.63th Geological Congress of Turkey, Ankara, ph.330-331.
 • 2010. The role the ore concentrating struktures in the localization of endogenous mineralizasion of the LesserCaucasus (Azerbaijan). The International Scientific Conference, Problems of Geology of the Caucasus, Georgia, Tbilisi, ph.11-12.
 • 2012. Precious and Base Metal Depozit of Azerbayjan. “Gold and depozits of the mediiterranean the South Caucasus-Challenges and Opportunities”, Tbilisi, Georgia, p.39-40.
 • 2012. Ore-magmatic systems of the Mrovdag Raising. “Gold and depozits of the mediiterranean the South Caucasus-Challenges and Opportunities”, Tbilisi, Georgia, p.25-26.
 • 2013. Ore potential of the south Lessar Caucasus. Conference on Recent Research Activities and New Rezults about Regional Geology, the Geodinamics and the Metallogeny of the Lesser Caucasus A SCOPES meeting, Georgia, Tbilisi,  p.21.
 • 2014. Геологическая интерпретация результатов геофизико-геохимических исследований, проведенных в пределах Муровдагского рудного района.IX Международная научно-практическая конференция. «Современные концепции научных иследований». Евразийский Союз Ученых. Ежемесячный научный журнал № 9, Москва, с.152-154
 • 2014. Геолого-геофизические и геохимические модели рудно-магматичкских систем медно-порфировых месторождений Муровдагского рудного района (Малый Кавказ, Азербайджан. Начунаядискуссия: инновации в современном мире. Сборник статее по материалом XXII международной научно-практической конференции. Москва, № 2 (22), с.8-18
 • 2014. Geological-struktural cjnditions of distribution and formation of Pyazbashi gold ore field (Lesser Caucasus, Azerbaijan). МатериалыXМеждународныйнаучно-практическийконференции. Прага. с.84-104.
 • 2015. Geological and genetic features of porphyry copper deposits of Murovdag Horst Uplift (the Lesser Caucasus, Azerbayican). The Second International Applied Geological Congress. Department of Geology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad-Iran, p.379-382.
 • 2015. Geological-struktural conditions of distribution and formation of Pyazbashi gold ore field. The Second International Applied Geological Congress. Department of Geology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad-Iran, p.80-99.
 • 2016. К золотоносности медно-порфировых руд месторождений Мехманинского рудного района (Малый Кавказ, Азербайджан). Сборник тезисов докладов. Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки месторождений цветных и благородных металлов, алмазов-состояние и перспективыс. Москва, ФГУП ЦНИГРИ,с. 97-98.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2012, Mecторождения благородных и цветных металлов Кедабекского рудного района, перспективы их поисков. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, 2012, №3, с.117-133.
 • 2012, Murovdağ filiz-maqmatik sistemində mis-porfir və mis-polimetal filizləşməsinin petroloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri. Бакы Университетинин Хябярляри, тябият елмляри серийасы, 2012, №3, с.93-106.
 • 2013, Факторы локализации медно-полиметаллического оруденения Эдьбекдашского месторождения. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, 2013, №1, с.99-109
 • 2013, Пробность,элементы –примеси и внутреннее строение самородного злолта Дагкесаманского месторождения (Малый Кавказ). Известия высших учебных заведений Северо-Кавказской регион, естественных науки, 2013 №3, с.63-67.
 • 2013, Геолого-генетическая модель Гошгарчайской рудно-магматической системы Муровдагского поднятия (Малый Кавказ, Азербайджан).Известия науки о Земле НАНА, 2013, №3, с.16-22.
 • 2013. Геолого-генетическая модель Гошгарчайской рудно-магматической системы Муровдагского поднятия (Малый Кавказ, Азербайджан). Известия науки о Земле НАН Азербайджана, №3, с.16-22.
 • 2014. Перспективы поисков и прогноза месторождений цветных металлов Агдамского антиклинория. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, №3с.137-148
 • 2015.Среднеюрский островодужный вулканизм и связанное с ними золотое оруденения Човдарской площади (Малый Кавказ, Aзербайджан). Оточественная геология. Москва, №1, с.43-56.
 • 2014.Модели рудно-магматических систем медно-порфировых месторождений Гошгарчайского рудного поля (Малый Кавказ, Азербайджан). Гелогия, поиски и разведка рудных месторождений. Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российский Академии Естественных Наук. Иркутск, , № 4(47), с.29-42
 • 2015.Условия формирования и закономерности размещения медно-порфировых месторождений Гошгарчайского рудного поля (Малый Кавказ, Азербайджан). Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, №2,  с.107-115
 • 2016. К золотоносности медно-порфировых руд месторождений Мехманинского рудного района (Малый Кавказ, Азербайджан). Известия науки о Земле НАНАзербайджана, №1-2, с.40-48.
 • 2016.Закономерности размещения и условия формирования золотосодержащих медно-порфировых месторождений Мехманинского рудного района (Малый Кавказ, Азербайджан). Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, №1 с.107-114.
 • 2016,  ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕХМАНИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (МАЛЫЙ КАВКАЗ, АЗЕРБАЙДЖАН), 2016

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • SRDF və SCOPES beynəlxalq qrant layihələrinin həmmüəllifidir.

 

KİTABLAR

 • 2011. Mühəndisi-geoloji tədqiqt üsulları (həmmüəlliflər: Ramazanov V.G., Abbasov N.Ə., Mehdi Səfəri) (dərslik)
 • 2012. Filiz sahələrinin strukturları (Ali məktəb üçün metodik vəsait). Bakı, “Təhsil” NPM,  83s.
 • 2013. Filiz sahələri və yataqlarının strukturları (рəmmüəlliflər: Babazadə V.M.. Ramazanov V.G., Qələndərov B.H., Xasayev A.İ., Məmmədov Z.İ.), (dərslik) ·
 • 2015. Kosmik geologiyanın əsasları (Ali məktəb üçün dərslik) (həmmüəlliflər: Babazadə V.M., Məmmədova E.A., Qələndərov B.H.). Bakı, “Təhsil” NPM, 378s.
Bookmark and Share