GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

KAFEDRANIN MÜƏLLİMİ

AZƏR HÜSEYNOV

Elmi işçi
Tel: (+99412) 4390981
e-mail: azer.huseynov@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28 yanvar 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu.
 • 1985-ci ildə Bakı şəhərin, Nəsimi rayonun 23 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə getmişdi və 1995-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişdi.
 • 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetin Geologiya fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
 • 2000-ci ildə bakalavr pilləsini bitirib magistraturaya qəbul olunmuşdu.
 • 2002-ci ildə magistr dərəcəsini almışdı.
 • 2003-2005-ci illərdə aspiranturada təhsil alırdı.
 • 2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində elmi işçi vəzifəsində çalışır.
 • Evlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-2000 BDU,bakalavr
 • 2000-2002 BDU,magistratura
 • 2003-2005 BDU, aspirantura

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı Dövlət Universiteti
 • 2003-cü ildən Geologiya fakültəsinin,“Faydalı qazıntılar“ kafedrasının,“Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatların“ ETL-da,elmi işçi
 • 2013-cü  ildən Geologiya fakültəsinin, “Faydalı qazıntılar“  kafedrasının  müəllimi
 • 40 məqalə

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Qızıl filizləşməsi və onların yerləşmə qanuna uyğunluğu

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2002, „Qızıl Gədəbəy yatağının,mis-kolçedan filizlərində” (Kiçik Qafkaz), Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası,№ 1.
 • 2002, „Qızıl Gədəbəy filiz rayonunun metasomatitlərində” (Kiçik Qafkaz), Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası,№ 2.
 • 2003, „Qazax filiz rayonunun perspektivliyinin proqnozlaşdırmasına dair“ Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası,№ 2.
 • 2012,  “Dağkəsəmən filiz sahəsinin filiz və metasomatitlərinin qızıllı kriteriyaları” Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası,№ 4
 • 2013, “Ağduzdaq filiz sahəsində qızıl filizlərinin yerləşməsinin əsas qanunauyğunluğu (misxan-Zəngəzur zonası) (filiz nəzarətedici faktorlar, axtarış əlamətləri, proqnoz qiymətləndirmə)” Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası,№ 3
 • 2013, “Dağkəsəmən yatağının sərbəst qızılının əyyarlığı element-qatışığı və daxili quruluşu” Bakı Universitetinin xəbərləri,təbiət elmləri seriyası, № 3
 • 2013, «Пробность, элементы-примеси и внутреннее строение самородного золота Дагкесаманского месторождения (Малый Кавказ)» Ali təhsil ocaqlarının xəbərləri. Sımali-Qafqaz regionu. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказкий регион. təbiət elmləri seriyası, № 3
 • 2013, “Dağkəsəmən qızıl yatağının yerləşmə qanuna uyğunluğu, filiz kütlələrinin lokalaşmasının struktur şəraiti və lokal proqnoz meyyarları” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2013
 • 2014, “Hoças çökəkliyiinin üst tabaşır vulkanizmi və onun filizliliyi (Kiçik Qafqaz)” Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, №2,
 • 2015, “Geological-struktural conditions of distribution and formation of  Pyazbashi gold ore field” The Second International Applied Geological Congress. Department of Geology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad-Iran
 • 2017, “Применение дистанционных данных при изучении рудоносных структур Сарыбашской структурно-формационной зоны” Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, № 2
 • 2018, Dyke complex characterized Mehri-Ordubad granitoid intrusive situated in the south-west of Miskhanazengazur metallogenic zone. Proceedings of XXXV International conference, Moscow, 3-7 September 2018, P-16
Bookmark and Share