GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN ELMİ İŞÇİSİ

ROBERT MOBILI

Elmi işçi
İş telefonu: +99412 439 09 81
Mob.telefonu: +99455 786 48 75

E-mail: [email protected]
www.udin.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 20 avqust 1954-ci ildə Qəbələ rayonun Nic kəndində anadan olub.
 • 1971-ci ildə Nic kənd orta məktəbi bitirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya-coğrafiya fakültəsinin 1980-ci ilin məzunu.
 • 1973-1989-ci illərdə METDKİ-nin Cənub Filialında işləyib, Naxçıvanın sərbəst misin və polimetaal yataqlarının geoloji qiymətləndirilməsi, Kiçik Qafqazda, Türkmənistanda və Tacikistanda səpinti qızılın axtarışı və qiymətləndirilməsi üzrə elmi işi aparılmışdır.
 • 1989-ci ildən hal hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin "Səpinti qızılın proqnozu, axtarışı və qiymətləndirilməsi" ETL-da elmi işçi vəzifəsində çalışır. Müxtəlif illərdə Kiçik Qafqazın və Kür depressiyanın molaslarda, Abşeronun neft-qaz yataqlarında səpinti qızılın qanunauyğunlar üzrə elmi araşdırmalar aparılır.
 • Bakı, Moskva, Leninqrad, Frunze, Aşxabad, S.-Peterburq, Dallas, İerusalim və Oslo şəhərlərində keçirilən beynalxalq seminarlarda və konfranslarda məruzə ilə iştirak etmihdir. 4-18 avqust 2008-çi ildə Oslo ş. (Norvec) keçirilən XXXIII Beynalxalq Geoloji Kongresdə məruzə ilə çıxış etmihdir.
 • 50 - dən çox elmi əsərlərin müəllifidir.
 • Azərbaycanda Alban kilsənin bərpasında (Kiş-2003; Nic-2006), elmi araşdırılmasında aktiv öndərlərdən biridir. Alban-udi icmanın sədridir.
 • ABŞ-nın Texas ştatının Dallas ş. fəxri vətəndaşıdır (11 / 02 / 2008).
 • Udi, azərbaycan və rus dillərini sərbəst, və ingilis dilini zəif bilir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-ci il hal hazırda Bakı Dövlçt Universiteti - elmi işçi
 • 1973-1980-ci illər. Azərbaycan Dövlət Universiteti; Geologiya-coğrafiya fakültəsi (qiyabi) - tələbə.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1989-ci ildən hal hazıra kimi; Bakı Dövlət Universiteti - elmi işçi.
 • 1984-1989-ci illər METDKİ-nin Cənub Filialı - baş geoloq, geoloq, geoloji partiyanın rəisi.
 • 1973-1984-ci illər METDKİ-nin Azərbaycan kompleks tədqiqat şöbəsi - b.texnik, texnik-geoloq, elmi işçi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Səpinti yataqlarının proqnozu, axtarışı və qiymətləndirilməsi
 • Kiçik Qafqazın qum və mis daşları formasiyasında sərbəst misin geoloji formalaşmasının öyrənilməsi
 • Kavkaz Albaniyanın dövrə aid olan tarixi və dini abidələrin tikinti daş materialların geoloqiyası və onun interpretasiysı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq konfrans. Oslo (Norvec) və S.-Peterburq (Rusiyə) 24-26 oktyabr 2004-ci il;
 • Beynəlxalq seminar Dallas ş. TX şt. ABŞ 12 ok1abr - 3 noyabr 2006-ci il
 • Beynəlxalq konfranslar Bakı ş.3-4 aprel 2007-ci il və 3-5 may 2007-ci il
 • Beynəlxalq seminar İerusalim - Tel-Əviv (İsrail) 13-21aprel 2008-ci il
 • XXXIII Beynəlxalq Geoloji Konqres - Oslo (Norvec) 6-18 avqust 2008-ci il

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2003, Bazar münasibətləri şəraitində səpinti qızıl yataqlarının səmərəli istismarında iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi. Həmmüəllif Vəliyev Q. Ə. Məqalə (rus dilində). "Bilqi"-jurnalı. "Təhsil" cəmiyyətinin və AMEA-nın Geoloqiya İnstitunun elmi jurnalı. Bakı ş. №4, s. 102-103.
 • 2004, Nic yatağının dördüncü düvrün travertinlərin geoloji mövqeyi və fiziki-kimyavi xüsusiyyətləri. Məqalə (rus dilində). "Bilqi"-jurnalı. "Təhsil" cəmiyyətinin və AMEA-nın Geoloqiya İnstitunun elmi jurnalı. Bakı ş. №1-3, s. 44-46.
 • 2004, Gümüşlü yatağının devon yaşlı karbonat çöküntülərdə polimetal filizləşməsinin qanunauyğunluqları. Məqalə (rus dilində). "Bilqi"-jurnalı. "Təhsil" cəmiyyətinin və AMEA-nın Geoloqiya İnstitunun elmi jurnalı. Bakı ş. №4-6, s. 62-65.
 • 2005, Qəbələ rayonunun mineral-xammal bazası bölqənin sosial-iqtisadi inkişafında əsas infrastruktura kimi. Məqalə (rus dilində). "Bilqi"-jurnalı. "Təhsil" cəmiyyətinin və AMEA-nın Geoloqiya İnstitunun elmi jurnalı. Bakı ş. №3-4, s. 148-151
 • 2006, Udilər: dil, din, şifahi xalq yaradıcılığı və ənənlər. Broşüra (azərb. və rus dillərində). Nic q. 14 S.
 • 2007, Alban kilsəsi və udilərin milli-dini abidələrin bərpası. Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər. Beynalxalq konfrans. Məqalə (azərb., rus və inqilis dillərində). 1-ci kitab (azərb. dilində) s. 148-153. Bakı ş. 3-4 aprel Gülüstan sarayi
 • 2008, Qafqaz Albaniyanın dövrə aid tarixi abidələrin tikinti daş materiallrının geoloji interpretasiyasına cəhd. Məruzənini tezisləri (rus dilində). BDU. Bakı ş. s. 62-63.
 • 2008, Azərbayçanın xristian tarixində udi fenomeni. Beynalxalq konfransda məruzə . Məqalə (rus dilində). Elmi və ictimayi fəaliyyəti". Kitab. Baku. səh. 102-106
 • 2008, Udi etnoqrafiyası. Məqalə (rus dilində). Beynəlxalq Jurnal. - İRS "Nasledie". Moskva. №3 (33), s. 26-29.
 • 2008, Qafqaz Albaniyanın dövrə aid olan Şəki-Qəbələ regionda yerləşən tarixi abidələrin tikinti daş materiallrının geoloji interpretasiyası. Mərüzə. XXXIII Beynəlxalq Geoloji Konqres - Oslo (Norvec) 6-18 avqust.
 • 2009. УДИНЫ:  ЯЗЫК,  РЕЛИГИЯ,  ФОЛЬКЛОР  И  ТРАДИЦИИ. Культурологический Журнал – «Азербайджан и азербайджанцы в мире». № 2 июль  Баку. 2009г. с. 214-219. www.udi.az
 • 2012. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КУЛЬТОВЫХ  СООРУЖЕНИЙ  ХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА  КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ». «Гафгаз  Албанийасынын        Азярбайъанын вя Гафгазын тарихиндя йери вя ролу»  Бейнялхалг  елми  конфрансынын ясярляри. сящ. 173-178.   Бакы ш. 2012-ъи ил.
 • 2012. АЛБАНО-УДИНСКАЯ  ХРИСТИАНСКАЯ      ОБЩИНА – ОСНОВА  ВОЗРОЖДЕНИЯ АЛБАНСКОЙ  (КАВКАЗСКОЙ)  ЦЕРКВИ  В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. Азярбайъанын вя Гафгазын тарихиндя йери вя ролу»  Бейнялхалг  елми  конфрансынын ясярляри. сящ. 162-172.   Бакы ш. 2012-ъи ил.
 • 2013. ЯЗЫКОВО-КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНАЯ МОДЕЛЬ МНОГООБРАЗИЯ И ТЕРПИМОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НА ПРИМЕРЕ УДИН. Материалы  III  Международного Конгресса Кавказоведов. ТГУ им ив. Джавахашвили. Тбилиси. Грузия,  23-26 октября 2013. с. 426-430.
 • 2013. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-НОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕКОТОРЫХ ДРЕВНИХ  СООРУЖЕ-НИЙ  ГАБАЛЫ, ШЕКИ, ГАХА  И  КРИСТАЛЛОХИ-МИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ  КАРБОНАТИЗАЦИИ ИЗВЕСТКОВЫХ  РАСТВОРОВ.  «Baki Dövlət Universitetinin xəbərləri». Təbiət elmləri  seriyası», №  1, 2013.   Бакы, ш.  БДУ. 2013-ъü  ил. . s.92-98.
 • 2013.    УДИНЫ  И  ИХ  ЦЕРКОВЬ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ. «CƏMİYYƏT, DİN, DÖVLƏT. ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ, ГОСУДАР-СТВО. SOCİETY, RELİGİON, STATE» адлы китабда  мягаля. “Elm və təhsil”. ISBN-978-99952-8176-0-7. Bakı, 2013. s.644-654
 • 2013. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДРЕВНИХ СООРУЖЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА И КРИСТАЛЛОХИМИЧЕС-КИЙ МЕХАНИЗМ ТВЕРДЕНИЯ  КЛАДОЧНЫХ  РАСТВОРОВ. 2and International Scientific Conference. European Applied Sciences: modern approaches in sciences researches. Hosted bu the ORT publishing and. Conference papeps. Volume 1. Februare 18-19, 2013. p.52-55. ISBN-978-3-944375-09-0. Stutgart,  Germany. 2013. www.udi.az
 • 2013. МЕСТО  И  РОЛЬ  УДИН  В А ЛБАНСКОЙ (КАВКАЗСКОЙ)  ЦЕРКВИ. 2and International Scientific Conference. European Applied Sciences: modern approaches in sciences researches. Hosted bu the ORT publishing and. Conference papeps. Volume 2. Februare 18-19, 2013. p.235-238. ISBN-978-3-944375-09-0. Stutgart,  Germany. 2013. www.udi.az
 • 2013.  УДИНСКИЙ  ФЕНОМЕН  В  ИСТОРИИ  ХРИСТИАНСТВА  КАК МОДЕЛЬ  ТОЛЕРАНТНОСТИ   В   АЗЕРБАЙДЖАНЕ. Материалы  III Международной научно-практической конференции на тему: «ЧЕЛОВЕК  И  РЕЛИГИЯ», БГУ. Изд-во  «ЧЕТЫРЕ  ЧЕТВЕРТИ», – 492с.  ISBN 978-985-7058-66-2  Минск. 2013. С. 257-262. www.udi.az
 • 2014. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ ДРЕВНИХ АЛБАНСКИХ  ЦЕРКВЕЙ И ХРАМОВ АЗЕРБАЙДЖАНА И КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАТВЕРДЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ РАСТВОРОВ. Материалы международной конференции. Екатеринбург 13-15.X. 2014, Изд-во ЕГУ. 2014 , с.100-103. www.udi.az
 • 2014. ИСТОРИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ УДИН. Труды Международной  конференции «Теория и практика преподавания востоковедных дисциплин» на тему: «Языки коренных народов Республики Бурятия в высшем профессиональном образовании: история и перспективы». Изд-во Бурятского государственного университета. Улан-Удэ. 146С., 2014, с. 68-74. www.udi.az
 • 2014. АЗЯРБАЙЪАН ЯРАЗИСИНДЯКИ БИР СЫРА ГЯДИМ АБИДЯЛЯРИН БАЬЛАЙЫЪЫ МАТЕРИАЛЛАРЫНЫН ФАЗА ТЯРКИБИ ВЯ БЯРКИМЯНИН КРИСТАЛЛОКИМЙЯВИ МЕХАНИЗМИ. Цмуммиллии лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 91-ъи илдюнцмя  щяср олунмуш «Муасир биологийа вя кимйанын актуал проблемляри» елми конфрансын материаллары. 12-13 май 2014.  Эянъя ш. сящ.39-44.
 • 2014. УДИНЫ  И  СТАТУС-КВО  АЛБАНСКОЙ ЦЕРКВИ. «Инсан щцгуглары контекстиндя Гафгаз Албанийасынын тарихи вя мядяни ирси».  Бейнялхалг Елми конфрансын материаллары. Бакы ш. 10-11 ийун 2014-ъи ил, сящ. 100-107. www.udi.az
  2014. QƏDİM  ALBAN  ABİDƏLƏRİNDƏ  ƏHƏNG BAĞLAYICILARININ  TEXNOLOGİYASININ   SPEKTROSKOPİK  VƏ  ELEKTRON  MİKROSKOPİK TƏDQİQİ. «Инсан щцгуглары контекстиндя Гафгаз Албанийасынын тарихи вя мядяни ирси».  Бейнялхалг Елми конфрансын материаллары. Бакы ш. 10-11 ийун 2014-ъи ил, сящ. 160-164. www.udi.az
 • 2014. THOR HEYERDAL’S SEARCH FOR ODIN  // «THOR HEYERDAL  AND THE UDI PEOPLE. Oslo, Norway. «Novus Press», 2014. 399p., pp. 53-65.  ISBN 978-82-7099-783-1. www.udi.az
 • OS  UDIS: UMA LÍNGUA, UMA  RELIGIÃO E  UMA  ETNOGRAFIA. Etno-grafia. R. Museu Arq. Etn., 24 (port.): San-Paulo, Brazil 163-179, 2014. www.udi.az
  2015. ЭТНО-РЕЛИГИОЗНАЯ   ИДЕНТИЧНОСЬ УДИН  И СОВРЕМЕННЫЕ  ПЕРЕХОДНЫЕ  ОБЩЕСТВА. Материалы  IV Международной научно-практической  конференции«РЕЛИГИЯ и / или ПОВСЕДНЕВНОСТЬ». Минск. 16-18 апреля.  2015. Изд-во РИВШ Белорусского государственного университета. 429С, с. 11-18. www.udi.az
 • 2015. РОЛЬ  РЕЛИГИИ  В  ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  РЕАЛЬНОСТЬ И  ПЕРСПЕКТИВЫ. Доклады  и сообщения международной научно-практической  конференции – «ДЕРБЕНТ - ГОРОД  ТРЕХ  РЕЛИГИЙ». Махачкала. 25 марта 2015. Изд-во «Aleph» Дагестанского государственного  университета. 392С, с- 253-262. www.udi.az
 • 2015. УДИНЫ  И  АЛБАНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ: ИСТОРИЯ  ХРИСТИАНСТВА  И  ПУТИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ. Материалы международной научной конференции приуроченной  к 1000-летию великого князя Владимира творца Украинской Державы. Киев. 13-14 мая 2015. Изд-во КПБА Киевского Национального Университета. 560С, с. 201-209. www.udi.az
 • 2015. ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЕ   ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  ПРОСТРАНСТВА. Материалы  Международной научно-практической  конференции«ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОНГО ОБЩЕСТВА». Ростов-на-Дону. 24-25 сентября  2015. Изд-во «КИБИ-МЕДИА» Южного Федерального Университета. 142С, с. 21-29. www.udi.az
 • 2015. УДИНСКИЙ ФЕНОМЕН В  ИСТОРИИ  ХРИСТИАНСТВА. Материалы международной научной конференции приуроченной  к 400-летию  Киевской Православной Духовной Академии. Киев. 17-18 ноября 2015. Изд-во КПБА Киевского национального университета. Часть 1, 623С, с. 577-581. www.udi.az
 • 2016. ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА УДИНЫ: ОТ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ  К  НОВОЙ  АЗБУКЕ (ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОЕ  БЫТИЕ). Материалы  IV Международного Конгресса кавказоведов. Тбилиси 1-3 апреля  2016. Изд-во Тбилиского  государственного университета. 280С, с. 189-194. www.udi.az
 • 2016. УДІНИ  ЯК  СПАДКОЄМЦІ  ХРИСТИЯНСТВА СХІДНОЇ  АЛБАНСЬКОЇ  ЦЕРКВИ.  Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016–2016).та 25-літтю Помісного Собору, Української Православної Церкви. Изд-во КПБА Киевского национального университета.  Киев 2016, 911С, с. 403-411. www.udi.az
  2016. УДИНЫ В  МОДЕЛИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА. «Azərbaycan  multikulturalizmi: din, və inkişaf  perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq елми конфрансын материаллары.  AMEA. Бакы ш., 8-9 sentyabr 2016-ъı ил, сящ. 326-331. www.udi.az
  2016. УДИНЫ В  МОДЕЛИ МНОГООБРАЗИЯ  И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ  АЗЕРБАЙДЖАНЕ. “Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfə  və mədəni əsasları” mövzusunda Respublika елми-nəzəri  конфрансын материаллары.   ADMİU. Бакы ш., 9 dekabr  2016-ъı ил, сящ. 18-25. www.udi.az
 • 2016. УДИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ   МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ. “Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfə  və mədəni əsasları” mövzusunda Respublika елми-nəzəri  конфрансын материаллары.   ADMİU. Бакы ш., 9 dekabr  2016-ъı ил, сящ. 18-25.
 • 2017. ВОЗРОЖДЕНИЕ  АЛБАНСКОЙ  (КАВКАЗСКОЙ) АПОСТОЛЬСКОЙ  ЦЕРКВИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. Материалы I международного форума Кавказоведов. Баку, 17-18 апреля 2017г. Том II, с. 530-536. www.udi.az
 • 2018, Azərbaycanın Abşeron bölgəsindəki tarixi abidələrin tikintisində istifadə edilmiş materiallarının mineraloji tərkibinin öyrənilməsinin aktuallığı. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.15-18
 • 2018, Şimali Abşeron sahəsi məhsuldar qat gillərinin mineralogiyası haqqında. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.11-13
 • KİTABLAR
 • 2008, "Elmi və ictimayi fəaliyyəti". Kitab (rus dilində və bəzi məqaləlr azərb. ingilis, norvec və alman dillərində)."Adil oğlu" nəşriyyatı. Baku. 216 S.
Bookmark and Share