GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN BÖYÜK ELMİ İŞÇİSİ

ZƏKİ VƏLİYEV

Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosent
«Yer ehtityatlarının aerokosmik tədqiqatları» ETİ-nın böyük elmi işçisi
Tel: (+99412) 510-01-41

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1942-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1960-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olaraq, onu 1966-cı ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasının qiyabi şöbəsində oxumuşdur.
 • 1985-ci ildə dissertasiya müdəəfiə edərək, geologiya-mineralogiya elmiləri namizədi adına layiq görülmüşdür.
 • 2004-cü ildə dosent elmi adına yiyələnmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetenini bitirmişdir.
 • Levçay sürmə-civə filizi sahəsinin yataq və filiz təzahürlərinin yerləşmə qanunauyğunluqları və formalaşma şəraitləri (Kiçik Qafqaz), 1985-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1966-1978-ci illər ərzində Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Geologiya idarəsində texnik-qeoloq, mühəndis-geoloq, böyük mühəndis-geoloq, baş qeoloq vəzifələrində çalışmışdır. Bu dövrdə dəfələrlə keşmiş SSRİ-nin aparıcı elm-istehsalat təşkilatlarında Moskva Geoloji-Kəşfiyyat İnstitutunda (MQRİ), Leninqrad Dağ-Mədən İnstitutunda (LQİ) ixtisası təkmilləşdirmə kurslanda oxumuşdur.
 • 1978-ci ildən əvvəlcə AMEA-nın «Geofizitka» Elmi Mərkəzində aparıcı mühəndis, sonradan isə 1984-cü ildən bu günə kimi Geologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, laboratoriya rəhbəri vəzifəsini icra edən, 1993-cü ildən isə aparıcı elmi işçi qismində fəaliyyət göstərir.
 • 1988-ci ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universitetində əvvəlcə «Faydalı qazıntılar» kafedrasında «Faydalı qazıntıların axtarış və kəşfiyyatı», «Yataq və filiz sahələrinin strukturları», «Elmin müasir problemləri», «Plitələr tektonikası və filizəmələgəlmə», sonra isə «Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya», kafedrasında «Distansion zondlaşdırma», «Hidrosferin aerokosmik tədqiqatları» və s. tədris edir.
 • 75 elmi əsərin , 24 elmi-tədqiqat işinin həmmüəllifi, 30-dan artıq elmi-publisistik məqalələrin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 25-dən artıq tələbə diplom və buraxılış işi müdafiyə etmişdir. Bakalavr və magistrlər üçün bir çox proqramların həmmüəllifidir.
 • 1996-cı ildən 0.5 ştatında «Yer təkinin aerokosmik tədqiqatları» ETL-da böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Metallogeniya, geodinamika, aerokosmik tədqiqatlar, geokimya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Dəfələrlə Bakı, Moskva, Sverdlovsk, Xabarovsk, Daşkənd, Erevan, Sivaş-Türkey və Çində konfrans, konqress, simpozium və s. elmi məclislərdə iştirak etmişdir.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2006, Dağ-qazıma işləri zamanı xarigi amillərdən süxurların fiziki və texnoloyi asılılığı. Dağ-geoloji jurnal, №2(8), səh. 3-!0. (həmmüəlliflər; Ramazanov V.G., Əfəndiyeva Z.C.).
 • 2007, Kiçik Qafqazın Göyçə-Əkərə metallogenik zonasında civə və sürmə-civə yataqlarının zaman və məkanca paylanması. «Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri» kitabında, Bakı, səh. 226-342.
 • 2007, Filizyerləşdirici süxurların geokimyəvi xüsusiyyətləri və onların gizli filizləşmənin proqnozlaşdırılmasında rolu (Levçay filiz sahəsi timsalında). Akademik M.Ə.Qaşqayın elmi irsi, «XX1 əsrdən baxış» kitabında, Bakı, səh. 293-302.
 • 2008, Kiçik Qafqazın Sevan-Əkərə zonasının metalloqeniya problemləri. AMEA xəbərləri, «Yer elmləri» seriyası, № 1, səh. 55-66.( həmmüəlliflər;A.C.İsmayıl-Zadə, E.N.Emelyanova, Y.N.Lətifova) Rus dilində.
 • 2008, Kiçik metalların – civə, sürmə və mərgümügün yataqları. 22«Azərbaycan geologiyası», VI cild, «Faydalı qazıntılar», Bakı «Nafta-press» nəşriyyatı, səh. 304-331.( həmmüəllif Y.C.Zamanov).
 • 2008, Dərinlik yarıqları və onların Yerin deqazasiyasında rolu. Ümümrusiya, Yerin deqazasiyasına: geodinamika, geoflüidlər, neft, qaz və onların paragenezisinə həsr olunmuş konfransın materialları. Moskva, (həmmüəllif H.T.Haqverdiyev).
 • 2008, К вопросу о корреляционных связях между элементами в растительности. Фундаментальные исследования. Москва, №7. Академия естесвознания.
 • 2007, Благороднометальные рудно-магматические системы: Гошинское место¬рождение, Сомхито-Карабахская зона.
 • 2009, Благороднометальные рудно-магмати­ческие системы: Човдарское месторождение, Сомхито-Карабахская зона // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. №3, с.138-158.
 • 2010, Геохимическая специализация вторичных кварцитов Човдарского рудного поля и их золотоносность // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. №3, с.119-134.
 • 2011, Прогнозная оценка перспектив на эндогенное оруденение Човдарской рудно-магматической системы с выделением благоприятных литологических горизонтов и структур (Сомхито-Карабахская зона, Малый Кавказ) (Статья 1) // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. №3, с. 81-96.
 • 2012, Mecторождения благородных и цветных металлов Кедабекского рудного района, перспективы их поисков. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, 2012, №3, с.117-133.
 • 2013,Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsinin Neogen yaşli ande­zit-dasit-riolit formasiyasininformalaşmasinda amfibolun rolu haqqinda // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, №3, s.16-22
 • 2014.Модели рудно-магматических систем медно-порфировых месторождений Гошгарчайского рудного поля (Малый Кавказ, Азербайджан). Гелогия, поиски и разведка рудных месторождений. Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российский Академии Естественных Наук. Иркутск, , № 4(47), с.29-42
 • 2015, Петрогеохимическая модель позднеплиоцен-четвертичного коллизионного вулканизма  Малого Кавказа // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­lə­ri seriyası, 2015, №1,  s.66-80
 • 2016, Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsində gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin mənbələri və təkamülü // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, 2016, №1, s.106-115
 • 2017, Злоторудные месторождения, условия их образования и характерных особенности геодинамического развития (Большой и Малый Кавказ). Вестник Бакинского Университета. Cерия естественных наук, , №1  с.83-110.
 • 2018, Orta dağlıq meşə qurşağı oduncaqlı bitkiliyin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.137-140
 • 2018, Dağlıq qurşağın ot bitkilərində mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.160-16
 • 2018, Tibbi geologiyanın astanasında civə və onun birləşmələri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.15-18
Bookmark and Share