GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN BÖYÜK ELMİ İŞÇİSİ

NAZİM İMAMVERDİYEV

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: (+99412) 439 09 81; (+99450) 389 18 93
e-mail: inazim17@yahoo.com, nimamverdiyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu il 17 fevralda Tovuz rayonunun Dondar kəndində anadan olub.
 • 1965-1975-ci illərdə Tovuz rayonu Sarıtala orta məktəbində oxuyub.
 • 1975-1980-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin “Geokimya” ixtisasında təhsil alıb.
 • 1980-1989-cu illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda işləyib.
 • 1989-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 1989-1995-ci illərdə “Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları” ETL-da elmi işçi, böyük elmi işçi, 1995-2004-cü illərdə “Faydalı qazıntılar” kafedrasında baş müəllim, dosent işləyib.
  2004-cü ildən həmin kafedrada professor, həmçinin “Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları” ETL-da böyük elmi işçi işləyir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008, Professor
 • 1999, Dosent
 • 2002, Geologiya–mineralogiya elmləri doktoru “Kiçik Qafqazın gec kaynozoy vulkanizminin petrologiyası və geokimyası”
 • 1989, Geologiya–mineralogiya elmləri namizədi “Kəlbəcər Törəmə Çökəkliyinin gec orogen vulkanizminin petrololoji-geokimyəvi xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqaz)”
 • 1975-1980, tələbə, Moskva Dövlət Universiteti, Geologiya fakültəsi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004 - h/h Faydalı qazıntılar kafedrası, professor
 • 1997-2004 Faydalı qazıntılar kafedrası, dosent
 • 1995-1997 Faydalı qazıntılar kafedrası, baş müəllim
 • 1994-1995 “Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqtları” ETL, böyük elmi işçi
 • 1989-1994 “Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqtları” ETL, elmi işçi
 • 1980-1989 AMEA Geologiya İnstitutu, kiçik elmi işçi
 • Apardığı dərslər: “Petroqrafiya”, “Maqmatik formasiyalar”, “Litologiya”, “Maqmatik pro¬ses¬lərin geokimyası”.
 • 150-yə yaxın məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin, 3 xəritənin, proqram və metodik göstərişlərin müəllifidir. və dissertantın elmi rəhbəridir.
 • Elmi nəticələr: Petroloji-geokimyəvi tədqiqatlar əsasında ilk dəfə olaraq Kiçik Qafqazın gec kaynozoy vulkanizminin geodinamik və fiziki-kimyəvi kristallaşma şəraitlərini təyin etmiş, mantiya metasomatozuna məruz qalmış mənbələrin ərimə paylarını və ilkin maqmaların tərkiblərini müəyyən etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Maqmatik süxurların geokimyası və petrologiyası, Qafqazın geodinamikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2016, Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı
 • 2015, Шестнадцатая Международная конфе­ренция «Физико-химические и петрофи­зические исследования в науках о Земле».  Москва, 28-30 сентября. Борок, 2 октября. 2015 г.
 • 2014, The Second International Applied Geological Congress. Department of Geology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad-Iran
 • 2013, 45-ое тектоническое совещание «Геологическая история, возможные механиз­мы и проблемы формирования впадин с субокеанической и аномально тонкой корой и провинциях с континентальной корой» Москва.
 • 2012, 13 International Conferences. Physical-chemical and petrophysical researches in the Earth’s sciences. Moscow.
 • 2012, International Workshop “Gold and Base Metal Deposits of the Mediterranean and the South Caucasus – Challenges and Opportunities”  Tbilisi, Georgia.
 • 2011, Междуна­род­ная кон­фе­рен­ция «Руд­ный потенциал щелочно­го, кимбер­ли­то­вого и карбо­нати­тового магма­тизма», школа «Ще­лоч­ной магматизм Земли», Москва.
 • 2010, The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexandre Janelidze Institute of Geology. Tbilisi.
 • 2010, 7thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Adana-Turkey.
 • 2008, Intern. 33th Geological Congress, Oslo.
 • 2007, 1st applied geological congress of Iran. Islamic Azad University of Mashad, Islamic Republic Iran.
 • 2004, 5th Intern.Symp. on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece.
 • 2001, 4th Intern.Symp. on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey.
 • 1996, Intern. 30th Geological Congress, Beijing, P.R.China.
 • 1995, Second Intern. workshop work in progress on the geol. of Turkey, Sivas.
 • 1994, Intern. Volcanological Congress, Ankara, Turkey.
 • 1992, Intern. Symp. on the   Geology of the Black Sea Region, Ankara,Turkey.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1989, Особенности эволюцион­ного преобразования состава субщелочной нефелин-нор­ма­тивной базальтоидной магмы в процессе фрак­ционной  кристаллизации (на примере М.Кавказа). Геология и геофизика, №4, Новосибирск, с. 94-101. (Həmmüəlliflər M.N.Məmmədov, S.Ə.Mahmudov, L.İ.Panina)
 • 1992, Геохимия элементов груп­пы железа в четвер­тич­ных вулканитах Азер­бай­джана. Изв. Вузов, ГеологияиРазведка, №3, Москва, с.61-65. 1993, Геохимия верхнеплиоцен-четвертичных субще­лоч­ных базальтоидов М.Кав­ка­за. Геохимия, № 3, Москва, с. 373-382.
 • 1996, Neogene-Quaternary volca­nism in the Lesser Cauca­sus, Azerbaijan. Acta Vulcanologica.vol. 8(1), Italy, p.111-113 (Həmmüəllif M.N.Məmmədov)
 • 1999, Минералогические осо­бенности и эволюция состава породообра­зую­щих и акцессорных ми­не­­­ралов пород поздне­кай­­нозойских вулкани­чес­ких серий Малого Кавказа. Минералогический журнал т.21, №5/6, Киев, с. 93-100
 • 2000, Природа и условия  эволю­ции составов пер­вич­ных магм верхне­плио­цен-четвер­тич­ных суб­щелочных базаль­тоидов Малого Кавказа // Геохимия, №3, Москва, с.341-345.
 • 2003, Физико-химические условия кристаллизации позднекай­но­зой­ских вулканичес­ких формаций Малого Кавказа // Петрология. т.11. № 1. Москва, с.82-101.
 • 2003, Геохимия редкоземель­ных элементов поздне­кай­­но­зойских вулка­ни­­чес­­ких серий Малого Кав­­каза // Геохимия, №4, Москва, с. 425-442.
 • 2006, Особенности развития поз­дне­кай­нозойского кол­ли­зион­ного вулка­низма Кавказ­ского сег­мен­та Альпийско-Гима­лайского пояса // Вестник Бакин­ского Универси­тета. Серия естест­вен­ных наук. №4, c.95-103.
 • 2007, Петро-геохими­ческие аспек­ты генезиса позднекайнозой­ского колли­зионного вулка­низма Малого Кавказа // В кн.: «Проблем­ные воп­росы гео­динамики, петро­ло­гии и металло­гении Кав­каза». Баку, с.104-113. (Həmmüəlliflər M.Y.Həsənguliyeva, R.Q.Əsgərov)
 • 2007, Геохимия верхнеплиоцен-чет­вертичного вулканизма Малого Кавказа: петрогене­зис, характеристика мантий­но­го источника // В сб.: «Научное наследие Академика М.А.Кашкая. Взгляд из XXI века» Баку, с. 139-152 (Həmmüəlliflər M.Y.Həsənguliyeva, A.Ə.Vəliyev).
 • 2008, Деламинация субдуцирован­ного литосферного слэба как причина проявления позднекай­но­зой­ского коллизионного вул­ка­низма Малого Кавказа // Вестник Бакин­ского Уни­вер­си­­тета. Серия естест­вен­ных наук №3, с.123-138
 • 2010, Geochemistry and tectonics of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azerbaijan) and the Peri-Arabian region: Collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint // International Geology Review, volume 52, issue 4-6, pp.536-578. Five-Year Impact Factor 2.432, Impact Factor now 1, 888. (co- authors Yildirim Dilek, Şafak Altun-kaynak)
 • 2010, Вопросы петрогенезиса позднекайнозойского кол­лизи­он­ного вулканизма Малого Кавказа // Отечественная геология 2010, № 6, Москва, с.33-42. (соавторы Гасангулиева М.Я., Велиев А.А. Мамедов М.Н. Бабаева Г.Д.)
 • 2012, Металлогения Азербайджана и перспективы поисков и прогноза месторождений благородных и цветных металлов // Вестник Бакин­ского Уни­вер­си­­тета. Серия естест­вен­ных наук, №3, s.59-70 (соавторы Баба-заде В.М. Каландаров Б.Г. Абдуллаева Ш.Ф.)
 • 2013,Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsinin Neogen yaşli ande­zit-dasit-riolit formasiyasininformalaşmasinda amfibolun rolu haqqinda // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, №3, s.16-22 (həmmüəllif Həsənquliyeva M.Y.)
 • 2013, Alpine Tectonic-magmatic-metallogenic Peculiarities in West Baluchestan, Middle East: New Data, “Hot” Tectonics, Inclusions, Discussion, Hydrocarbons (HC), and Constraints  Universal Journal of Geoscience. vol. 1 (3). p.130-138. /// doi: 10.13189/ ujg.2013.010303. (co- authors Romanko A., Prokofiev V., Vikentiev I., Savichev A., Stepanov S.)
 • 2013, East Iran, Middle East: New tectonic-magmatic-metallogenic data, "hot" tecto­nics,problems, inclusions, hydro­carbons and constraints // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­lə­ri seriyası, №2, s.131-142. (co- authors Romanko A., Prokofiev V., Vikentiev I.)
 • 2014, Линеаментная тектоника и рудообразование (дистанционные и наземные геологические данные) // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­lə­ri seriyası, №4,s.94-115 (соавторы Баба-заде В.М., Абдуллаева Ш.Ф.)
 • 2015, Среднеюрский островодужный вулканизм и связанное с ним золотое оруденение Човдарской площади (Малый Кавказ, Азербайджан) // Отечественная геология, 2015 №2, с.43-56, импакт фактор 0,269 (соавторы Салманлы Р.М., Мусаев Ш.Д., Мансуров М.И.)
 • 2015, Петрогеохимическая модель позднеплиоцен-четвертичного коллизионного вулканизма  Малого Кавказа // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­lə­ri seriyası, 2015, №1,  s.66-80 (Həmmüəlliflər Vəliyev A.Ə., Həsənquliyeva M.Y.)
 • 2015, New perspective Gadir mineralization field in Gеdabey ore region // Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan 2015, №2,  p.74-79 (co- authors Babazadeh V.M.,Veliyev A.A., Abdullayeva Sh.F., Mammedov S.M., İbrahimov J.R., Bayramov A.A.)
 • 2015, Thermochronometric evidence for Miocene tectonic reactivation of the Sevan-Akera suture zone (Lesser Caucasus): a far-field tectonic effect of the Arabia-Eurasia collision? // Sosson, M., Stephenson, R.A. &Adamia, S. A. (eds) Tectonic Evolution of the Eastern Black Sea and Caucasus. Geological Society, London, Special Publications, 428, http://doi.org/10.1144/SP428.4 # 2015 Impact factor 2,58(co- authors William Cavazza, Irene Albino, Massimiliano Zattin)
 • 2016, Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsində gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin mənbələri və təkamülü // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, 2016, №1, s.106-115 (Həmmüəlliflər Xasayev A.İ.,Vəliyev A.Ə., Həsənquliyeva M.Y., Dadaşeva K.A.)
 • 2016, Sistan and Baluchestan Province, East Iran, Middle East: Some New Data On Alpine Magmatism And Tectonics, Melt And Fluid Inclusions; Some Data On Metallogeny, Hydrocarbons (HC, OIL) in The Region, And Constraints // IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, vol. 3 Issue 6, June 2016 p.119-133. ISSN (Online) 2348 – 7968 | Impact Factor (2015) - 4.332www.ijiset.com (co- authors Romanko A., Prokofiev V., Vikentiev I., Savichev A., Stepanov S., Heidari M., Rashidi B.)
 • 2016, The Material Composition and Technological Characteristics of Ores in Chovdar Gold-Ore Deposit (Lesser Caucasus) // IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 7, July 2016,p.132-160 ISSN (Online)2348 – 7968 | Impact Factor (2015) - 4.332 www.ijiset.com (co- authors Abdullayeva Sh.F.,  Baba-zadeh V.M.,  Musayev Sh.D., Akhme­dov A.Z., Romanko A.E.)
 • 2017, Условия образования цеолитовых месторождений Газахского прогиба (Малый Кавказ) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. 2017, т.18, №4, с.480-496. DOI 10.22363/2312-8143-2017-18-4-480-496 (со-авторы Расулова С.К. ,  Баба-заде В.М., Белоусов П.Е., Викентьев И.В.)
 • 2017, Genesis of Au-containing magmatic deposits of the non-ferrous metals in island-arc structures (Lesser Caucasus and East Pontids), data on inclusions and isotopic investigations //International Journal of Mining Science  Volume-3 Issue-2, 2017 Download Full Text HTML | Page No : 26-39DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2454-9460.0302003 (co- authors Shahla Abdullayeva, Vasif Baba-zadeh, Sergo Kekeliya, Maren Kekeliya)
 • 2017, Формирование позднекайнозойских вулканических комплексов Малого Кавказа //Геотектоника, 2017, № 5, с. 30–41, Импакт фактор: 1.019, Импакт фактор РИНЦ 2016: 2, 169 (со-авторы Баба-заде В.М.,  Романько А.Е. и др.)
 • 2018, “Magmatism of the Earth and related strategic metal deposits”. Abstracts of XXXV International Conference. Vernadsky Institute of Geochemistry and Anlytical Chemistry of Russian Academy of Sciences (GEOKHI RAS). 3-7 September

 

KİTABLAR VƏ XƏRİTƏLƏR

 • 2009, Тектоническое развитие, геоди­намическая формирования и закономерности размещения месторождений полезных иско­пае­мых Кавказского сегмента Средиземноморского пояса (Азербайджан). Баку, изд-во «Озан», 146 c. (Həmmüəlliflər V.M.Babazadə, A.Ş.Mehdiyev, A.M.Paşayev, Q.Ş.Məmmədov,  A.Ə.Məsi­mov, D.M.Əhmədov). (monografiya).
 • 2008, Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsaslarla). Baki, “Bakı Universiteti”. 192 s. (ali məktəblər üçün dərslik).
 • 2007, Petrografiya. Baki, “Bakı Universiteti”. 512 s. (ali məktəblər üçün dərslik). (Həmmüəlliflər V.M.Babazadə, M.N.Məmmədov).
 • 2000, Maqmatik formasiyalar. Bakı, “Nafta-Press”. 250 s. (ali məktəblər üçün dərslik). (Həmmüəlliflər V.M.Babazadə, F.A.Axundov, M.N.Məmmədov).
 • 2000, Геохимия позднекайнозойских вулканических комплексов Малого Кавказа. Баку, “Nafta-Press”,  192 с. (monografiya).
 • 2008, Filiz faydalı qazıntı yataqlarının proqnozu ilə Azərbaycanın regional çatlılıq xəritəsi. Miqyas 1: 600 000. Baki Kartoqrafiya fabriki, (2 vərəq). (xəritə). (Həmmüəlliflər V.M. Babazadə, A.Ş.Mehdiyev, A.M.Paşayev, Q.Ş.Məmmədov, A.Ə.Məsimov, D.M.Əhmədov, Z.İ.Məm­mədov).
 • 2007, Azərbaycanın kosmotektonik xəritəsi. Miqyas 1: 600 000. Baki Kartoqrafiya fabriki, (2 vərəq). (xəritə) (Həmmüəlliflər V.M.Babazadə, A.Ş.Mehdiyev, A.M.Paşayev, Q.Ş.Məmmədov,  A.Ə.Məsi­mov, D.M.Əhmədov).

  DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2009-2010 - Universitetdaxili 50+50 qrantlar proqrami çərçivəsində əməkdaşlar  üçün  təsis olunmuş  qrant layihəsinin qalibi. Mövzu -  “Kiçik Qafqazın Gec Kaynozoy Kolliziya vulkanizminin petrogenetik modeli”.
 • 2011 -2013- Respublika Elm fondunun EİF-2011-1(3) – FT qrant layihəsinin qalibi.  Mövzu -  “Kiçik Qafqaz ada paleoqövsünün vulkano-plutonik komplekslərində inteqral geoloji-genetik modellərin dinamik filizəmələgətirmə si2011-hal-hazırda – Respublika  Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Yer elmləri üzrə elmi şuranın elmi katibi

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2011-hal-hazırda Respublika  Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Yer elmləri üzrə elmi şuranın elmi katibi
 • 2008- hal-hazırda Faydalı qazıntılar kafedrasının müdir müavini (ictimai əsaslarla)
 • 2008- hal-hazırda – Geologiya fakültəsi Elmi Şurasının üzvü
 • 2006- hal-hazırdaTQDK-nin magistraturaya qəbul üzrə eksperti
 • 2004-hal-hazırda – Geologiya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rəhbəri
 • 1983-1988AMEA Geologiya Institutu Gənc Alimlər Şurasının sədri
Bookmark and Share