GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETl-in Böyük elmi işçisi

ƏVƏZ MƏMMƏDOV

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent. Kafedra müdir müavini.
İş telefonu: (+99412) 510 21 64
e-mail: avez13@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 13 fevral 1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Evlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu bitirmişdir.
 • 1981-ci ildə SSRİ EA Yer fizikası İnstitutunda“Üst mantiyaya uyğun yüksək təzyiq və temperatur şəraitində Kiçik Qafqazın ofiolit formasiyasının ultraəsasi süxurlarının elektrik xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Azərbaycan SSR EA Geologiya İnstitutunda „Geofizika“ Elmi Mərkəzində, „Cənub Geofizika“ ETİ-də çalışmışdır.
 • 2001-ci ildən BDU-nun “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası”kafedrasında çalışır.
 • “Petrofizika”, “Zəlzələ proqnozunun fiziki-geoloji əsasları”, “Yerin fizikası”, “Geodinamika”, “Geofizika”, “Elektrik kəşfiyyatı” fənlərini aparır.
 • 60-a yaxın məqalə və elmi işin (o cümlədən 2 patentin) müəllifidir.
 • Namizədlik və dissertasiya işlərinə rəhbərlik edir.
 • Yerin dərin hissələrini modelləşdirən eksperimental bazanı yaradıb və onların əsasında süxurların fiziki xassələrinin tədqiqini həyata keçirib.
 • Dərinfokuslu seysmikliyin modelləşdirilməsi istiqamətində elmi nailiyyətlər əldə edib.
 • „Изобретатель CCCP“ medalı ilə mükafatlanıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Yerin fizikası

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2009, Dağ süxurlarının elektrik müqavimətinin laboratoriya şəraitində ölçülməsinin in situ xarakteristikasına uyğunluğunun tədqiqi (həmmüəllif)
 • 2009, Kernlərin lay şəraitini nəzərə alan laboratoriya tədqiqatı məlumatlarının və elektrokarotaj materialların müqayisəli analizi (həmmüəllif)
 • 2013, “Seysmoelektrik effektinin tədqiqinin nəticələri” Ə.L.Məmmədov, T.M,Musazadə Beynəlxalq Elmi Konfransı
 • 2014, Электрические свойства магматических пород при высоких термобарических параметрах (монография) «Поитех», Баку- 2014,208 с.
 • 2015, Zəlzələlərin proqnozunun fiziki-geoloji əsasları “Politex”, Bakı-2015, 210 s.
 • 2015, Akustik emissiyanın elastiki impulsların vasitəsi ilə yaradılması. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, 2015. Səh.211.
 • 2015, Elektrik sahəsinin akustik aktivliyə təsiri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, 2015. Səh.211-212.
 • 2016, Böyük Qafqazın cənubi-şərqində orta yura yaşlı qara gilli şistlərin filizliyi. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri H.Əliyevin anadan olamsının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri ” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları Bakı
 • 2016, Süxurların deformasiyasının geofiziki aspektləri (həmmüəllif) “Politex”, Bakı-2016, 114s.
 • 2016, Zəlzələnin dilatant-diffuzlu modelinə yeni yanaşma. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları.
 • 2016, Qravimetrik kəşfiyyatda paradokslar.  Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri. Rüblük Elmi-Texniki Jurnal 1-2/2016, s.10-16
 • 2016, Süxurların deformasiyasının geofiziki aspektləri. “Politex” MMC-nin mətbəəsi, BAKI-2016, səh.114
 • 2017, Geofiziki tədqiqatlarla Şimali Naftalan sahəsinin neft-qazlılığının perspektivliyi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı 2017, s. 141-142
 • 2017, Геодинамическая обстановка Ордубадского рудного малого Кавказа на позпозднеколлизионном этапа. Геология полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Бфшкортостана, Урала и сопредельных территорий, Уфа, 17-19 мая, 2016 г. ст. 120-123
 • 2018, Azərbaycan ərazisinin tektonik quruluşu və əsas struktur elementlərinin tədqiqi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı 2018, s. 311-312
 • 2018, Zəlzələlərin məkanda paylanması xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması və bu paylanmanın xəritələşdirilməsinin təhlili. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı 2018, s. 317-319

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Aktiv iştirakçı
Bookmark and Share